Türk Edebiyatı 12.Sınıf Ortak Sınav Test Soruları-2

Bu Testin En İyi Dereceleri:
a.cem - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1:

Ahmet Muhip Dıranas —- dönemi Türk şiirinin ustalarındandır. Şiirde ölçü ve kafiyeye önem veren şair —- şiiri geleneğinden yararlanmıştır. Yalın, anlaşılır bir dili vardır. En çok, —- adlı şiiriyle bilinmektedir. Şiirlerini "Şiirler" adı altın­da bir kitapta toplamıştır.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

 • Milli Edebiyat - Halk - Olvido
 • İkinci Yeni - Fransız - Olvido
 • Servet-i Fünûn - Fransız - Olvido
 • Fecr-i Âti - Divan - Fahriye Abla
 • Cumhuriyet - Halk - Fahriye Abla

Soru-2:

Roman kahramanı, Akşehir'e gönderilen padi­şah ve halife yanlısıdır. Önce Kuva-yı Milliyeci'lere karşı çıkan; Ankara'dan, vurulma buy­ruğu gelince bir çeteye sığındıktan, savaşçı bir yiğit olduktan sonra, Çerkeş Ethem'in çetele­rine katılan genç vaiz "İstanbullu Hoca"dır. Ya­zar, Fatih Medresesi'nden yetişme bu genci, yirmi bir yaşındaki Mehmet Reşit Efendi'yi yer yer idealize etmekten, yüceltmekten kendini alamamıştır.

Bu parçada sözü edilen romanın ve yazarı­nın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yorgun Savaşçı-Kemal Tahir
 • Vurun Kahpeye-Halide Edip Adıvar
 • Küçük Ağa-Tarık Buğra
 • Üç İstanbul- Mithat Cemal Kuntay
 • Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Soru-3:

Mustafa Kemal'in kağnısı derdi, kağnısına

Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı

Çabuk giderdi, çok götürürdü

Elifçik Nam salmıştı asker içinde

Bu dizeler Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisini desteklemektedir?

 • Bazı şiirlerinde soyut konuları işlemiştir.
 • Şiirlerinde hem bireysel hem de toplumsal konulara yer vermiştir.
 • Herhangi bir akımın veya görüşün etkisinde kalmamıştır.
 • Kurtuluş Savaşı'nı destanlaştırarak anlattığı şiirleri vardır.
 • Kendine özgü bir dil yapısı vardır.

Soru-4:

XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra, çeşitli türlerde olgunlaştırılan İngiliz edebiyatına "Denemeler"i ile; —- lirik, romantik şiirleri ve tiyatro eserleri ile yeni bir değer kazandır­mıştır. XVII. yüzyıl yazarlarından —- "Robenson Cruose" adlı eseriyle, —- "Gulliver'in Seyahatleri" ile bu edebiyata ölüm­süz eserler bırakmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yer­lere getirilmesi gereken isimlerden biri değildir?

 • Daniel Defoe
 • Charles Dickens
 • William Shakspeare
 • Bacon
 • Jonathan Swift

Soru-5:

Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden

Yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak

Biz de bir kere sevinebilseydik

Ağaçlar gibi çıldırasıya

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İstiare vardır.
 • Serbest yazılmıştır.
 • Mecazlı söyleyiş vardır.
 • Tariz sanatı vardır.
 • Kişileştirme yapılmıştır.

Soru-6: Aiskhylos, Sophokles, Euripides'in ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tragedya yazarı olmaları
 • Fransız edebiyatında tragedya yazarı olmaları
 • Eserlerinde çağlarının bütün özelliklerini yansıtmaları
 • Bir edebi akımın temsilcisi olmaları
 • Komedi yazarı olmaları

Soru-7: Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen yargı ayraç içinde verilen edebiyat akımıyla ilgili değildir?

 • Sanatçılar, yapıtlarında, kişiliklerini gizlemiş; olayla­rı tarafsız bir gözle anlatmışlardır. (Realizm)
 • İnsan psikolojisiyle fizyolojisi birbirine bağlı kabul edilmiş; yapıtlarda, kahramanların fiziksel özellikle­ri ayrıntılı olarak verilmiştir. (Natüralizm)
 • Mükemmeliyetçilik esas alınmış, konuya değil; an­latıma önem verilmiştir. (Klasisizm)
 • Sanatçılar, yapıtlarında, dış dünyada gördüklerinin gerçek yönünü değil; kendilerinde uyandırdığı izle­nimleri anlatmışlardır. (Parnasizm)
 • Tiyatroda, üç birlik kuralına -yer, zaman ve olay bir­liği- uyulmamış, dram gelişmiştir. (Romantizm)

Soru-8: Aşağıdakilerin hangisi Fuzuli ile Baki'nin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • İkisi de 16. yüzyılda yaşamıştır.
 • İkisinin de "divan"ı vardır.
 • İkisi de şiir tekniği yönünden güçlüdür.
 • İkisi de gazellerinin yanında mesnevileriyle ün kazanmıştır.
 • İkisi de dönemlerine göre sade bir dil kullanmışlardır.

Soru-9:

Edebiyatımızda yenilik Tanzimatla başlar. Bundan sonra gelen Servet-i Fünun, Fecr-i Âti toplulukları da sanatta ve düşüncede yenilikler sundular. Ancak hiçbiri güçlü ve temelli bir de­ğişiklik yapamadı. 1911 yılında ortaya çıkan Milli Edebiyat hareketi ise daha çabuk ve kalıcı bir güç oluşturdu.

Milli edebiyatçıların "çabuk ve kalıcı bir güç oluşturması" daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

 • Batı sanat akımlarının dışında kalmaları
 • Şiirde yeni biçimlere yer vermeleri.
 • Daha önce ele alınmamış konuları işleme­leri.
 • Sanatı, ulusal dil ve ulusal özelliklerde dayandırmaları
 • Geçmişteki eserleri iyi değerlendirip bun­lardan yararlanmaları

Soru-10:

Türk Halk edebiyatı kendi macerası içinde bir zorlamaya maruz kalmadan ve çok da desteklenmeden öylece gelişmiştir. Ancak bu durum bir güçsüzlük sebebi değildir. Coğrafyası, geleneği ve sanatçı kadrosu bakımından geniş alana sahiptir. Bu zenginliğe rağmen bazı türler, bazı isim­lerle özdeşleşmiştir. Güzelleme dendiğinde -—, koçaklama dendiğinde —-, halk hikâyesi dendiğinde — akla gelir.

Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Karacaoğlan - Köroğlu - Kerem ile Aslı
 • Köroğlu - Karacaoğlan - Leyla ile Mecnun
 • Âşık Ömer - Dadaloğlu - Yusuf ile Züleyha
 • Âşık Ömer - Köroğlu - Ferhat ile Şirin
 • Dadaloğlu - Erzurumlu Emrah - Tahir ile Zühre

Soru-11: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • "Naat, münacat, tevhit" birer kaside türüdür.
 • Gazel ve kasidenin nazım birimi beyittir.
 • Gazellerde aşk, sevgi ve şarap konuları işlenir.
 • Kaside nazım biçimi ile yazılan şiirler konularına göre değişik adlar alır.
 • Kasidenin son beytinde şairin mahlası yer alır.

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Hece ölçüsünü de aruz ölçüsünü de dışla­ması
 • Yeni bir zevk oluşturmak için eski olan her şeyden uzak durması
 • Geleneksel şiirin tabularını kırarak yola çıkması
 • Resim, müzik ve öteki sanatlardan yarar­lanmaya çalışması
 • Kafiyeyi ilkel, edebi sanatları gereksiz bul­ması

Soru-13:

Türk edebiyatı, özellikle de Divan edebiyatı sanatlar bakımın­dan oldukça zengindir. En çok bilinen ve kullanılan sanat­lardan birkaçını şöyle sıralamak mümkün: Bir sözün ben­zetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanıl­masına (I)mecaz-ı mürsel, sözcüklerin benzerlik ilgisiyle birbirinin yerine kullanılmasına (II)teşbih, bir sözcüğün mecaz anlamı kastedilecek şekilde hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmasına (III)kinaye, insan dışı varlıklara insan niteliği yüklen­mesine (IV)teşhis, anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin bir arada kullanılmasına (V)tenasüp denir.

Bu parçadaki numaralanmış terimlerden hangisinin açık­laması yanlış verilmiştir?

 • III.
 • V.
 • IV.
 • I.
 • II.

Soru-14:

Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi, Cevdet Kudret gibi şairlerin oluş­turduğu yedi Meşaleciler topluluğunun özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Fransız şiirini kendilerine örnek almışlardır.
 • Kendilerinden önceki sanatçılar eleştirmenlerine rağ­men Türk şiirine önemli bir yenilik getirememişlerdir.
 • Beş Hececiler'in şiirlerini sığ oldukları gerekçesiyle eleştirmişlerdir.
 • Türk şiirindeki son edebi akımdır.
 • "Samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik" ilkesini benimsemişlerdir.

Soru-15:

(I)Mehmet Emin Yurdakul Milli Edebiyat akımının öncülerindendir. (II)Toplumcu sanat anlayışı, yalın ve coşkulu şiirleriyle tüm halka seslenmeye çalışmıştır. Didaktik bir söyleyişin hâkim olduğu şiirlerinde (III)hece ölçüsünü ve Batı'dan alınan nazım biçimlerini kullanmıştır. (IV)Türk Sazı, Cenge Giderken, Turana Doğru gibi şiirlerinin yanı sıra (V)Yüksek Ökçeler adında ünlü bir hikâyesi vardır.

Bu parçadaki bilgi yanlışı numaralanmış bölümlerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • II.
 • III.
 • V.
 • IV.
 • I.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar