Türk Edebiyatı 12.Sınıf Ortak Sınav Test Soruları-2

Bu Testin En İyi Dereceleri:
a.cem - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kaside nazım biçimi ile yazılan şiirler konularına göre değişik adlar alır.
 • "Naat, münacat, tevhit" birer kaside türüdür.
 • Kasidenin son beytinde şairin mahlası yer alır.
 • Gazel ve kasidenin nazım birimi beyittir.
 • Gazellerde aşk, sevgi ve şarap konuları işlenir.

Soru-2:

Edebiyatımızda yenilik Tanzimatla başlar. Bundan sonra gelen Servet-i Fünun, Fecr-i Âti toplulukları da sanatta ve düşüncede yenilikler sundular. Ancak hiçbiri güçlü ve temelli bir de­ğişiklik yapamadı. 1911 yılında ortaya çıkan Milli Edebiyat hareketi ise daha çabuk ve kalıcı bir güç oluşturdu.

Milli edebiyatçıların "çabuk ve kalıcı bir güç oluşturması" daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

 • Batı sanat akımlarının dışında kalmaları
 • Şiirde yeni biçimlere yer vermeleri.
 • Geçmişteki eserleri iyi değerlendirip bun­lardan yararlanmaları
 • Sanatı, ulusal dil ve ulusal özelliklerde dayandırmaları
 • Daha önce ele alınmamış konuları işleme­leri.

Soru-3: Aşağıdakilerin hangisi Fuzuli ile Baki'nin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • İkisinin de "divan"ı vardır.
 • İkisi de şiir tekniği yönünden güçlüdür.
 • İkisi de 16. yüzyılda yaşamıştır.
 • İkisi de gazellerinin yanında mesnevileriyle ün kazanmıştır.
 • İkisi de dönemlerine göre sade bir dil kullanmışlardır.

Soru-4:

XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra, çeşitli türlerde olgunlaştırılan İngiliz edebiyatına "Denemeler"i ile; —- lirik, romantik şiirleri ve tiyatro eserleri ile yeni bir değer kazandır­mıştır. XVII. yüzyıl yazarlarından —- "Robenson Cruose" adlı eseriyle, —- "Gulliver'in Seyahatleri" ile bu edebiyata ölüm­süz eserler bırakmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yer­lere getirilmesi gereken isimlerden biri değildir?

 • William Shakspeare
 • Bacon
 • Jonathan Swift
 • Daniel Defoe
 • Charles Dickens

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Resim, müzik ve öteki sanatlardan yarar­lanmaya çalışması
 • Kafiyeyi ilkel, edebi sanatları gereksiz bul­ması
 • Hece ölçüsünü de aruz ölçüsünü de dışla­ması
 • Yeni bir zevk oluşturmak için eski olan her şeyden uzak durması
 • Geleneksel şiirin tabularını kırarak yola çıkması

Soru-6:

Mustafa Kemal'in kağnısı derdi, kağnısına

Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı

Çabuk giderdi, çok götürürdü

Elifçik Nam salmıştı asker içinde

Bu dizeler Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisini desteklemektedir?

 • Herhangi bir akımın veya görüşün etkisinde kalmamıştır.
 • Bazı şiirlerinde soyut konuları işlemiştir.
 • Kendine özgü bir dil yapısı vardır.
 • Şiirlerinde hem bireysel hem de toplumsal konulara yer vermiştir.
 • Kurtuluş Savaşı'nı destanlaştırarak anlattığı şiirleri vardır.

Soru-7:

Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi, Cevdet Kudret gibi şairlerin oluş­turduğu yedi Meşaleciler topluluğunun özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Kendilerinden önceki sanatçılar eleştirmenlerine rağ­men Türk şiirine önemli bir yenilik getirememişlerdir.
 • Fransız şiirini kendilerine örnek almışlardır.
 • Beş Hececiler'in şiirlerini sığ oldukları gerekçesiyle eleştirmişlerdir.
 • Türk şiirindeki son edebi akımdır.
 • "Samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik" ilkesini benimsemişlerdir.

Soru-8:

Türk edebiyatı, özellikle de Divan edebiyatı sanatlar bakımın­dan oldukça zengindir. En çok bilinen ve kullanılan sanat­lardan birkaçını şöyle sıralamak mümkün: Bir sözün ben­zetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanıl­masına (I)mecaz-ı mürsel, sözcüklerin benzerlik ilgisiyle birbirinin yerine kullanılmasına (II)teşbih, bir sözcüğün mecaz anlamı kastedilecek şekilde hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmasına (III)kinaye, insan dışı varlıklara insan niteliği yüklen­mesine (IV)teşhis, anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin bir arada kullanılmasına (V)tenasüp denir.

Bu parçadaki numaralanmış terimlerden hangisinin açık­laması yanlış verilmiştir?

 • III.
 • V.
 • IV.
 • II.
 • I.

Soru-9:

Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden

Yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak

Biz de bir kere sevinebilseydik

Ağaçlar gibi çıldırasıya

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kişileştirme yapılmıştır.
 • Serbest yazılmıştır.
 • Mecazlı söyleyiş vardır.
 • Tariz sanatı vardır.
 • İstiare vardır.

Soru-10:

Ahmet Muhip Dıranas —- dönemi Türk şiirinin ustalarındandır. Şiirde ölçü ve kafiyeye önem veren şair —- şiiri geleneğinden yararlanmıştır. Yalın, anlaşılır bir dili vardır. En çok, —- adlı şiiriyle bilinmektedir. Şiirlerini "Şiirler" adı altın­da bir kitapta toplamıştır.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

 • İkinci Yeni - Fransız - Olvido
 • Cumhuriyet - Halk - Fahriye Abla
 • Servet-i Fünûn - Fransız - Olvido
 • Fecr-i Âti - Divan - Fahriye Abla
 • Milli Edebiyat - Halk - Olvido

Soru-11: Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen yargı ayraç içinde verilen edebiyat akımıyla ilgili değildir?

 • Tiyatroda, üç birlik kuralına -yer, zaman ve olay bir­liği- uyulmamış, dram gelişmiştir. (Romantizm)
 • İnsan psikolojisiyle fizyolojisi birbirine bağlı kabul edilmiş; yapıtlarda, kahramanların fiziksel özellikle­ri ayrıntılı olarak verilmiştir. (Natüralizm)
 • Sanatçılar, yapıtlarında, kişiliklerini gizlemiş; olayla­rı tarafsız bir gözle anlatmışlardır. (Realizm)
 • Sanatçılar, yapıtlarında, dış dünyada gördüklerinin gerçek yönünü değil; kendilerinde uyandırdığı izle­nimleri anlatmışlardır. (Parnasizm)
 • Mükemmeliyetçilik esas alınmış, konuya değil; an­latıma önem verilmiştir. (Klasisizm)

Soru-12:

(I)Mehmet Emin Yurdakul Milli Edebiyat akımının öncülerindendir. (II)Toplumcu sanat anlayışı, yalın ve coşkulu şiirleriyle tüm halka seslenmeye çalışmıştır. Didaktik bir söyleyişin hâkim olduğu şiirlerinde (III)hece ölçüsünü ve Batı'dan alınan nazım biçimlerini kullanmıştır. (IV)Türk Sazı, Cenge Giderken, Turana Doğru gibi şiirlerinin yanı sıra (V)Yüksek Ökçeler adında ünlü bir hikâyesi vardır.

Bu parçadaki bilgi yanlışı numaralanmış bölümlerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • IV.
 • I.
 • II.
 • V.
 • III.

Soru-13:

Roman kahramanı, Akşehir'e gönderilen padi­şah ve halife yanlısıdır. Önce Kuva-yı Milliyeci'lere karşı çıkan; Ankara'dan, vurulma buy­ruğu gelince bir çeteye sığındıktan, savaşçı bir yiğit olduktan sonra, Çerkeş Ethem'in çetele­rine katılan genç vaiz "İstanbullu Hoca"dır. Ya­zar, Fatih Medresesi'nden yetişme bu genci, yirmi bir yaşındaki Mehmet Reşit Efendi'yi yer yer idealize etmekten, yüceltmekten kendini alamamıştır.

Bu parçada sözü edilen romanın ve yazarı­nın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üç İstanbul- Mithat Cemal Kuntay
 • Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Yorgun Savaşçı-Kemal Tahir
 • Vurun Kahpeye-Halide Edip Adıvar
 • Küçük Ağa-Tarık Buğra

Soru-14: Aiskhylos, Sophokles, Euripides'in ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eserlerinde çağlarının bütün özelliklerini yansıtmaları
 • Tragedya yazarı olmaları
 • Komedi yazarı olmaları
 • Bir edebi akımın temsilcisi olmaları
 • Fransız edebiyatında tragedya yazarı olmaları

Soru-15:

Türk Halk edebiyatı kendi macerası içinde bir zorlamaya maruz kalmadan ve çok da desteklenmeden öylece gelişmiştir. Ancak bu durum bir güçsüzlük sebebi değildir. Coğrafyası, geleneği ve sanatçı kadrosu bakımından geniş alana sahiptir. Bu zenginliğe rağmen bazı türler, bazı isim­lerle özdeşleşmiştir. Güzelleme dendiğinde -—, koçaklama dendiğinde —-, halk hikâyesi dendiğinde — akla gelir.

Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Âşık Ömer - Köroğlu - Ferhat ile Şirin
 • Dadaloğlu - Erzurumlu Emrah - Tahir ile Zühre
 • Karacaoğlan - Köroğlu - Kerem ile Aslı
 • Âşık Ömer - Dadaloğlu - Yusuf ile Züleyha
 • Köroğlu - Karacaoğlan - Leyla ile Mecnun

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar