Cümlenin Öğeleri Değerlendirme Test Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Kkab12 - 13.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Heraklitus, / dünyayı tanımak isteyen insanların / onu en ince ayrıntılarına kadar öğrenmesi gerektiğini söylüyor.
 • Türk şiiri ve şiir estetiği, / moda ve müzikte olduğu gibi / farklı şekil ve yapılara bürünerek / gelmiştir / günümüze.
 • Osman Celal’in hikâyelerinde / insanların yoksulluk yüzünden düştüğü durumlar / en çarpıcı biçimde /görülür.
 • Orhan Veli’nin “Yol Türküleri” / pek çok kimse için /Anadolu’da yapılmış bir yolculuğu anlatan basit bir şiirdir.
 • Büyük ozan Karacaoğlan’ın aşkı anlatan o nefis türkülerine / bugün / de / birçok düğünde / rastlarsınız.

Soru-2: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem görevindeki bir deyimin arasına özne girmiştir?

 • Aklıma söyleyecek hiçbir şey gelmiyordu.
 • Her gece böler uykumu özlemle yüklü bir kuş.
 • Pusula ortasına yıldırım düşmüş bir ağacı gösteriyor.
 • İncecik hüzün bulutları kümeleniyor başucuma.
 • Bir gün ağlamak diye bir şey olmayacak.

Soru-3: “II. Meşrutiyet daha ilk yıllarında, halkta özgürlüğü hayata geçirme bilinci yaratmıştı.”
Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulabilmek için yükleme aşağıdaki sorulardan hangileri sırasıyla sorulmalıdır?

 • Ne zaman-Kimde-Ne-Ne
 • Kimde-Ne-Ne zaman-Ne
 • Ne zaman-Ne-Kimde-Ne
 • Ne-Ne zaman-Kimde-Ne
 • Kim-Ne zaman-Kimde-Ne

Soru-4: Aşağıdakilerden hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

 • Mitos, dünyanın kökenini, tanrıların doğasını, nesnelerin düzenini açıklayan temel bir anlatıdır.
 • Ablamı, o fedakâr insanı, her zaman ayrı bir yerde tuttuğumdan, kimseyle paylaşmak istememişimdir.
 • Kendine özgü bir gelenek içinde söylenen maniler bir ucuyla geçmişe, bir ucuyla da günümüze uzanır.
 • Halk şiirimizde sevgili, el değmemişliği, ulaşılmazlığı, aydınlatıcılığı bakımından aya benzetilir.
 • Biz, benim yaşıtlarım ile benden yaşça biraz daha büyük ve küçük olanlar, şiir konusunda ikiye bölündük.

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisinde nesne öbeği arasına yüklem girmiştir?

 • Suyu çekilmiş bir ırmağın içli türküsüdür bizimkisi.
 • Tüm kitaplarını okudu dünyaca tanınan bu yazarın.
 • Ipıl ıpıl kar yağıyor sokaklarına Adapazarı’nın
 • Tadını iyice alarak yaşadı acı tatlı bu dünyada ne varsa.
 • Yalnızlığının sırrını döküyor orada yalnız bir ardıç.

Soru-6: Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

 • “Şu şiiri beğendim” dediğimiz zaman, o şiirin, mutlaka bize hitap eden bir yönü vardır.
 • Şiirin son dizesi, saçlarının karıştırılmasını isteyen bir yaşlının ilgi bekleyişini anlatıyor.
 • Sinemanın başlangıcından beri şairlerin şiirlerinde bu sanat dalıyla ilgi kurdukları görülmüştür.
 • Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğasındadır.
 • Orhan Pamuk tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur.

Soru-7: Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölüm farklı bir öğesini oluşturmuştur?

 • Dergilerde uzunca bir süredir günümüz şiiri üzerine tartışmalar sürüyor.
 • Başlar çiselemeye hüznün yağmuru içimin tenha, karanlık köşelerine.
 • Şinasi, Z. Paşa ve N. Kemal Tanzimat yazınının öncü üç şairidir.
 • Günlerce bir çocuk gibi Alâeddin’in sihirli lambasını aradım.
 • Ahmet Haşim, Türk şiirinin Batı şiiriyle ilk gerçek karşılaşmasıdır.

Soru-8: Aşağıdakilerden hangisinde yüklem zamirden oluşmuştur?

 • Kerpiç duvarlarla örtülü toprak damlarda geçti çocukluğu.
 • Kim bilir nasıl da çağlıyordur eriyen karlarla birlikte sular.
 • Bahçenin içinde bembeyaz güller arasında, su üzerinde bir nilüfer gibi o.
 • Geldi, indi salınarak, nazlı serin bir mavilik meydana öğle vakti.
 • Bu topraklar, senindir ona emek verdiğin sürece.

Soru-9:

Birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan Dağlarca, “Ağır Hasta” şiirinde de ağır hasta bir çocuğun kendisi, çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini büyük bir duyarlılıkla yansıtıyor.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
 • Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem
 • Dolaylı tümleç-Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem
 • Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
 • Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem

Soru-10: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Hüseyin Rahmi’nin romanlarının ortak özelliği, / İstanbul’da geçen olaylara bağlı konuların işlenmesidir.
 • Ahmet Cemil ölçüsünde bir romanın sayfaları arasından fırlayarak sokaklarda dolaşmaya başlayan pek az roman kişisi / vardır.
 • Bir şiirin yalnız o şiire giren değil, / bir de girmeyen sözcüklerden oluştuğuna / inanırım.
 • Hikâye sanatının da bir açılım kazandığı şu günlerde / genç hikâyecinin kendine eleştirel gözlerle bakması / zorunludur.
 • Edebiyat-ı Cedide hareketi / Tevfik Fikret’in yönetiminde yayımlanan Servet-i Fünun dergisinde toplanan yeni bir kuşakla / başlar.

Soru-11:

I- Ben kendimi denemeci ve yenilikçi sayarım.
II- Fakir Baykurt bu konuya farklı bir açıdan bakar.
III- Sıradan bir insan bir sanatçının yazdığı gibi yazamaz.
IV- Bu romanı bitireceğine söz vermiştim kendime.
V- Okul kitaplarına yazılacaklar ince elenip sık dokunmalı.

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf tümleci vardır?

 • I ve V
 • IV ve V
 • I ve II
 • II ve III
 • III ve V

Soru-12: “Hilmi Yavuz şiir ile felsefe arasındaki bağları, ayrılıkları vurguladığı bir söyleşide benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara değiniyor.”
Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

 • Yüklemler
 • Zarf tümleci
 • Dolaylı tümleç
 • Özne
 • Nesne

Soru-13: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca yüklemden oluşmuştur?

 • Yiğitlik söz konusu olunca Dede Korkuta göndermeler yapılır.
 • Omuzlarının üzerinde kendi kafasını taşıyan çok az insan tanıyorum.
 • Her ülke şiirinin kendine göre bir rengi olduğunu söylerdi Cemal Süreya.
 • “Devlet Ana” Kemal Tahir’in üzerinde en çok tartışılan romanı olmuştur.
 • Bir şairin adının sadece ve sadece şiiriyle öne çıkacağına inanan biriyim.

Soru-14: I-  Her şairin ilk yapıtı, bir kumaşın ilk metresi gibidir.
II- Yazarın anlatım tekniği, pek fazla rastlanmayan bir uygulamaydı.
III- Şeyh Galib’e göre can ışıl ışıl yanan bir mum gibidir.
IV- Sen yalnız geceyi görüyorsun, ben ağaran tanyerini.
V- Bayram günlerinin de sonu var bütün günler gibi.
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi öğe dizilişi bakımından özdeştir?

 • I ve II
 • IV ve V
 • II ve III
 • V ve I
 • III ve IV

Soru-15: Gönlümün sararmış yaprakları arasında bir yaralı kuş seğiriyor durmaksızın.
Yukarıdaki cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Yüklem
 • Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci
 • Nesne-Dolarlı tümleç-Özne-yüklem
 • Dolaylı tümleç-Özne-Yüklem-Zarf tümleci
 • Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem-Zarf tümleci

Soru-16: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, eylemden etkileneni buldurmaya yöneliktir?

 • Salı günlerinde ne satılıyor semt pazarlarında?
 • Ne kadar kaldı zilin çalmasına acaba?
 • Kim bulabilir şimdi denizde kaybolan saatimi?
 • Nereye gideceksiniz gecenin bu saatinde, canım?
 • Dayın yurt dışından geldiğinde ne hediye etti sana?

Soru-17: Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

 • Ömer Seyfettin in toplumsal sorunlara uzak kalmadığını kanıtlayan yapıtları çoktur.
 • Her toplumda, dünyayı eline alıp değiştirmeye çalışanlar yazardır öncelikle.
 • Kendinden başka kimseyi düşünmeyen kişiler ilkeliklerinden kurtulamamışlardır.
 • İkinci Yeni şairlerinden olan Turgut Uyar, şiirde güncelliğe yer veren bir şairdir.
 • Şaire göre, şiirde anlatılan şey aslında her zaman için insanın iç dünyasıdır.

Soru-18: Genç gazetecileri değil de onların düşürüldüğü durumu ve geçerli anlayışı eleştiriyorum.
Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dolaylı tümleç-Yüklem
 • Yüklem-Nesne-Yüklem
 • Özne-Yüklem
 • Belirtili nesne-Yüklem
 • Zarf tümleci-Yüklem

Soru-19: Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Merdiven basamaklarının hemen altında, /arkası kerpiç duvara dayanmış peykenin üzerinde, /gençten, / bıyıklı biri / uyuyordu.
 • Dönüp baktığımızda, / her önemli şair gibi / Turgut Uyar’ın da bize büyük bir mıknatıs bıraktığını / görüyoruz.
 • Türk sinemasında / toplumsal içerikli filmler / ilk olarak / köylülük ve göç sorunlarının işlenmesiyle / ortaya çıkmıştır.
 • Tiyatromuz, / batılı yönelişin ilk adımlarından bu yana / toplumu merkezine almış bir çizgi / izlemiştir.
 • Yahya Kemal’de sık sık dile gelen İstanbul sevgisi, / tarihsel ve kültürel bütünlük içinde / şiirsel olarak / verilir.

Soru-20: Aşağıdakilerden hangisinde özne isim tamlamasından oluşmuştur?

 • Reşat Nuri’nin romanları, yirminci yüzyılın değişen toplumsal koşullarının ortaya çıkardığı yeni insanı getirmiştir.
 • Eski zamanlarda, her anlatıda yalnız kişiler değil olaylar da abartılarak yansıtılırdı.
 • Heyecan uyandırmayı amaçlayan yazar, romanın polisiye havasını da hiç mi hiç ihmal etmez.
 • Ağalardan alacağını köylüye dağıtmayı düşleyen bir ikinci İnce Memet  değil mi Derviş Bey?
 • Başkaldırının sembolü olan Köroğlu hikâyesidir, ezilenin ezene duyurduğu en güçlü ses.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar