Coğrafya Dersi Türkiye`nin Coğrafi Bölgeleri (Karadeniz Bölgesi)

Bu Testin En İyi Dereceleri:
emir04 - 100.000
abdullah 009 - 95.699
Mystique - 91.398
Rapazof - 91.398
mehmet1834 - 70.968
d.alpaslan - 65.591
mermer - 56.989
thetrue - 56.989
Kurtseyfi - 36.559
Mystique - 31.183
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz Bölgesi`nin özelliklerinden biri değildir?

 • Yoğun kırsal nüfusa sahip olması
 • Nadasa ayrılan toprakların az olması
 • Orman bakımından zengin olması
 • Buğday ve arpa üretiminin fazla olması
 • Batı Karadeniz dışında maden endüstrisinin gelişmemiş olması

Soru-2: Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgemiz için söylenemez?

 • Dağlar batıdan doğuya alçalır.
 • Dağlar kıyıya paraleldir.
 • Orta Karadeniz`de dağlar alçalıp iç kesimlere sokulur.
 • Bafra ve Çarşamba delta ovalarıdır.
 • Doğusuyla- batısı arasında yerel saat farkı fazladır.

Soru-3: Türkiye`nin doğal koşullarına göre. "Karadeniz bir sıcaklık deposudur." savını ileri süren bir kişi, aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterir?

 • Bitki örtüsünün güney yamacında farklı biçimde oluşmasını
 • Yıllık sıcaklık ayrıcalığının azalmasını
 • Doğu Karadeniz`de turunçgillerin yetişmesini
 • Yaz aylarında Alpin çayırlarının oluşmasını
 • İzoterm eğrilerinin kış aylarında aşağıya çekilmesini

Soru-4: I. Soya fasulyesi
II. Pirinç
III. Mısır
IV. Turunçgiller
V. Pamuk
Yukarıdaki ürünlerden hangisi, Karadeniz`in kıyı kesiminde yetiştirilmez?

 • III
 • IV
 • I
 • V
 • II

Soru-5: Karadeniz Bölgesi, düzlükleri az olan bölgemizdir. Bu özelliği bölgeye olumlu ve olumsuz özellikler olarak yansımıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkiler dışında sayılabilir?

 • Tarım alanı kısıtlıdır.
 • Sulama sorunu azdır.
 • Tarımda makinalaşma güçtür.
 • Hayvancılığı geliştirir.
 • Denizciliği geliştirir.

Soru-6: "Karadeniz bölge halkının bir kısmı yurdun başaka kentlerine ve yurt dışına göç etmektedir."
Bu göçler, aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

 • Yerşekillerinin elverişsizliğine
 • Geçim kaynaklarının azlığına
 • Tarım alanlarının darlığına
 • İklim koşullarına
 • Kırsal nüfusun yoğunluğuna

Soru-7: Aşağıdaki ürünlerden hangileri Karadeniz kıyılarında yetişmez?
I. Çay
II. Mısır
III. Fındık
IV. Pamuk
V. Buğday
VI. Şeker pancarı

 •  I - II - III
 • I - II
 • II - III
 • IV - V - VI
 • I - III

Soru-8: Karadeniz Bölgesi`nde, daha çok orman olmasını sağlayan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yükselti farklılığı
 • Nemlilik
 • Toprak türü
 • Yamaç eğimi
 • Sıcaklık

Soru-9: Karadeniz Bölgesi akarsularının yatak eğimlerinin fazla olması aşağıdakileren hangisi üzerinde en fazla etkilidir?

 • Kimyasal yapısında
 • Debisinde
 • Uzunluğunda
 • Hızında
 • Rejiminde

Soru-10: Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz Bölgesi`ni diğer bölgelerimizden ayıran bir özellik değildir?

 • Kıyı şeridinde nüfusun yoğun olması
 • Dağınık yerleşimin yaygın olması
 • Dağların kıyıya paralel birkaç sıra halinde uzanması
 • Denize kıyısının olması
 • Her mevsiminin bol yağışlı olması

Soru-11: Karadeniz Bölgesi`nde aşağıdaki endüstri kollarından hangisinde üretim yapılmamaktadır?

 • Demir çelik
 • Petrol
 • Şeker
 • Kağıt
 • Çimento

Soru-12: Doğu Karadeniz Bölümü`nde köy evleri tek tek veya 5-10 evlik kümeler halinde araziye dağılmıştır.
Bu yöredeki dağınık yerleşmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Balıkçılığın gelişmiş olması
 • Adet ve ananeler
 • Su sorunu
 • Engebenin fazla olması
 • Yükseldikçe yağışların artması

Soru-13: Karadeniz Bölgesi`nde eğimli arazi fazlalığı, aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olmuştur?

 • Nüfusun
 • Tarımın
 • Çığın
 • Heyalanın
 • Erozyonun

Soru-14: I. Taşköprü - Kağıt
II. Çaycuma - Termikelektrik
III. Turhal - Şeker
IV. Samsun - Bakır
V. Tokat - Sigara
Yukarıda Karadeniz Bölgesi`nin bazı endüstri kuruluşlarıyla bulundukları yerler eşleştirilmiştir.
Bunlardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?

 • II
 • III
 • V
 • I
 • IV

Soru-15: Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Bölümü`nün özelliklerinden biri değildir?

 • Diğer bölgelere en çok göç veren yerlerdendir.
 • En önemli bakır üretim merkezlerinden birine sahiptir.
 • Türkiye`nin en çok yağış alan yeridir.
 • Aritmetik nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu coğrafi bölümümüzdür.
 • Dağınık yerleşmenin en yaygın olduğu bölümdür.

Soru-16: Aşağıda Karadeniz Bölgesi`ne ait ovalarımız sıralanmıştır.
Hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?

 • Çarşamba Ovası
 • Düzce Ovası
 • Bayburt Ovası
 • Kastamonu Ovası
 • Amasya Ovası

Soru-17: Karadeniz Bölgesi içersinde kışların en ılıman geçtiği bölüm Doğu Karadeniz`dir.
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz`de kışların ılıman geçmesinin nedenlerinden biri değildir?

 • Nemliliğin fazla olması
 • Kafkasların koruyocu etkisi
 • Orografik yağışların görülmesi
 • Fönlü günler sayısının fazla olması
 • Yağışların fazla olması

Soru-18: Yıllık sıcaklık dağılışları gözönünde bulundurulursa aşağıdaki bölümlerden hangisinin kışlarının daha ılıman olduğu savunulabilir?

 • Doğu Karadeniz Bölümü
 • Orta Karadeniz Bölümü
 • Yıldız Dağları Bölümü
 • Ergene Bölümü
 • İç Batı Anadolu Bölümü

Soru-19: -Zeytin
-Turunçgil
-Mısır
-Tütün
-Fındık
Yukarıdaki ürünlerin birlikte yeiştirildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğu Karadeniz
 • Adana
 • Güney Marmara
 • Orta Karadeniz
 • Asıl Ege

Soru-20: Aşağıdaki bölgelerden hangisinin bahçe tarımı küçük toprak parçalarında sulanmadan yapılır?

 • Güney Marmara
 • Güneydoğu Anadolu
 • Doğu Karadeniz
 • Batı Akdeniz
 • Kuzey Ege

Soru-21: "Karadeniz Bölgesi, Doğu, Orta ve Batı olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır."
Bu bölümlerin belirlenmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 • Yağış rejimleri
 • Yerşekilleri
 • Ekonomik etkinlikleri
 • Yağış miktarları
 • Sıcaklık ortalamaları

Soru-22: Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları bol yağış aldığı halde Orta Karadeniz kıyılarına düşen yağış miktarı daha azdır.
Bu özelliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yerşekilleri
 • Bitki örtüsü
 • Rüzgarlar
 • Nemlilik
 • Sıcaklık

Soru-23: Pirinç ve ayçiçeği üretiminde Karadeniz Bölgesi`nde ilk sırayı alan yöremiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğu Karadeniz kıyı şeridi
 • Orta Karadeniz kıyı şeridi
 • Doğu Karadeniz Bölümü
 • Batı Karadeniz Bölümü
 • Artvin - Yusufeli Yöresi

Soru-24: Karadeniz Bölgesi`nde en önemli mikroklima alanı, aşağıdakileren hangisidir?

 • Artvin
 • Trabzon
 • Rize
 • Sinop
 • Samsun

Soru-25: Doğu Karadeniz dağları hemen kıyıdan başlar. Dağlar kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı güçleştirir.
Kalkanlı (Zigana) geçidi hangi iller arasındadır?

 • Trabzon - Gümüşhane
 • Rize - Artvin
 • Trabzon - Rize
 • Samsun - Ordu
 • Rize - Ordu

Soru-26: Aynı bölgede bulunmalarına karşın Sinop`un, Samsun kadar liman olarak gelişmemiş olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yüzölçümünün küçük olması
 • Ard ülkesinin dar olması
 • Tarım alanının dar olması
 • Sermayenin azlığı
 • Denizin şelf alanının dar olması

Soru-27: "Türkiye`de en yağışlı alan Doğu Karadeniz`dir."
Burada yağışın fazla olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Enlem
 • Sıcaklık
 • Yerşekilleri
 • Rüzgar
 • Bitki örtüsü

Soru-28: Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz Bölgesi`nin genel özelliklerinden biri değildir?

 • Ormanca en zengin bölgemizdir.
 • Kırsal nüfusun en çok olduğu yerdir.
 • Nadasa bırakılan toprakların en az olduğu yerdir.
 • Nüfus artış hızının 1990sayımına göre en az olduğu bölgedir.
 • Güneş enerjisi kullanımının en yaygın olduğu bölgedir.

Soru-29: Karadeniz`in bölge sınırları batı ve doğuda daralırken , orta bölümde güneye doğru genişler.
Bu genişlemede temel belirleyici, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarım olanakları
 • Yerşekilleri
 • Doğal bitki örtüsü
 • Akarsu havzaları
 • Ulaşım olanakları

Soru-30: Orta Karadeniz`in ekonomik kaynakları çeşitlidir.
Aşağıdakilerden hangisinin ekonomik etkinliği en azdır?

 • Ormancılık
 • Turizm
 • Tütün tarımı
 • Endüstri
 • Fındık tarımı

Soru-31:

Karadeniz Bölgesi ürünleri Türkiye`nin ticaretinde etkilidir.
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ürünlerinden değildir?

 • Keten-Kenevir
 • Tütün
 • Pirinç
 • Pamuk
 • Fındık

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar