Milli Uyanış Testi - 2

Milli Uyanış Testi - 2

1.  Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A) Devletlerarası dengeler bozulmuştur

B) Yeni devletler ortaya çıkmıştır

C) Çok uluslu devletler parçalanmıştır

D) Sömürgecilik ortadan kalkmıştır

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin özelliklerinden biridir?

A) Manda ve himaye taraftarı olmaları

B) Düşman işgaline karşı mücadele etmeleri

C) İtilaf devletleri tarafından kurulmuş olmaları

D) Anadolu'nun işgalini kolaylaştırmaları

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden biri değildir?

A) Tobruk - Derne                  B)  Kafkas                 C) Çanakkale                D)  Irak

 

4. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın (30 Ekim 1918) aşağıdaki maddelerinden hangisi, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni 'savunmasız' bırakmak istediklerinin kanıtıdır?

A) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek

B) Sınırların korunması ve asayişin sağlanması dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek

C) Doğuda 'Altı Vilayette' karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri'nce işgal edilecek

D) Boğazlar İtilaf Devletleri'ne açık tutulacak

 

5. Almanya'nın isteği ile, İngiltere'nin Uzak Doğu sömürgelerinden aldığı yardımın önlenmesi amacıyla Osmanlı Devleti'nin açmış olduğu cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yemen-Hicaz cephesi        

B) Çanakkale cephesi

C) Kanal Cephesi                    

D) Irak cephesi

 

6.Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Ermeni ve Rumlar, işgallerden de cesaret alarak bir takım cemiyetler kurmuşlardır.

Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ulaşmak istedikleri amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İtilaf Devletleri'nin desteğini almak

B) Bulundukları bölgelerde nüfus çoğunluğunu kendi lehlerine çevirmek

C) Mondros'un uygulanmasına zemin hazırlamak

D) Bulundukları bölgelerde bağımsız devletler kurmak

 

7.  İtilaf devletleri I. Dünya Savaşı başlarında, Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalması ve Boğazları açık tutmasına karşılık kapitülasyonları kaldıracakları vaadinde bulunmuşlardır

İtilaf Devletleri'nin bu davranışları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Almanların güneye inmesini önlemek

B) Rusya'ya yardım ulaştırabilmek

C) Osmanlı'yı kendi yanlarında savaşa sokmak

D) Sömürgeci politikaya son vermek

 

8. Osmanlı Hükümeti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra;

I. Mustafa Kemal'e Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki halkın elindeki silahları toplama emrinin verilmesi

II. Temsil Heyeti ile Amasya Görüşmelerini yapması

III. Mebus'an Meclisi'ni toplaması

IV. İşgallere karşı tepki göstermemesi

gibi gelişmelerden hangisi yada hangileri İtilaf Devletlerine karşı teslimiyetçi bir politika izlediğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir?

A) I ve II                          B) Yalnız I                           C) I ve IV                         D) II ve III

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmek istemesinin sebepleri arasında gösterilemez?

A) Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi

B) Almanya'nın savaşı kesin kazanacağına inanılması

C) Sömürge olarak yaşamakta olan Müslümanları bağımsızlıklarına kavuşturma isteği

D) Almanya'dan borç para almak istemesi

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni  kendi yanında savaşa sokmak istemesinin nedenleri arasında  gösterilemez?

A) Ruslara yardım edilmesini sağlamak

B) Osmanlının jeopolitik konumundan faydalanmak

C) Halifenin dini gücünden faydalanmak istemesi

D) Savaşı daha geniş alana yaymak istemesi

 

11.

I.   Erzurum Kongresi

II.  Amasya Görüşmeleri

III.  Sivas Kongresi

IV. Amasya Genelgesi

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)  II - III - I - IV       B)  IV - III - II - I

C)  IV - I - III -  II       D)   II - I - IV - III

 

12. Sivas Kongresi'ni Erzurum Kongresi'nden ayıran en belirgin farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alınan kararların tüm yurdu kapsaması

B) Ülkede dağınık halde bulunan milli güçlerin birleştirilmesi

C)  Manda ve himaye fikrinin reddedilmesi

D)  Kongre sonunda Temsil Heyeti'nin oluşturulması

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye birliklerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Bölgesel özellik gösterirler

B) İhtiyaçlarını halktan karşılarlar

C) Askeri disiplin içindedirler

D)  Düşmana karşı çete savaşları yaparlar

 

14. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinin hangisinde belirtilmiştir?

A)  Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir

B)  Her ilden üç delege Sivas'a olabildiğince çabuk gelmelidir

C) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun  azim ve kararı kurtaracaktır

D)  Ulusun haklarını dile getirmek amacıyla bir ulusal kurulun varlığı gereklidir

  

15.  Erzurum Kongresi kararları içerisinde: 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür; parçalanamaz' ifadesi yer alır.

Bu maddenin kabulü ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkı bir hedefte örgütlemek

B)  Milli direniş cemiyetlerini birleştirmek

C)  Ulusal bağımsızlığı sağlamak

D)  Ülke bütünlüğünü kurumak

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'de yer almamıştır?

A) TBMM'nin tanınması

B)  Kars, Ardahan ve Artvin için gerekirse halk oylaması yapılması

C) Yurdun Sınırlarının belirlenmesi

D)  Boğazların durumu

 

17. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Misak-ı Milli'yi ilan etmesinin bir sonucudur?

A)  İstanbul'un resmen işgal edilmesi

B)  Anadolu'da kongrelerin yapılması

C)  Kuvay-i Milliye hareketinin başlaması

D)  Milli cemiyetlerin kurulması

 

18.  Mustafa Kemal, Anadolu'ya geçtiğinde derhal bir ordu kurup düşmanla mücadele etmek yerine genelgeler ve kongreler  düzenleyerek milli örgütleri birleştirmeye çalışmıştır.

Mustafa Kemal'in böyle yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)  İstanbul Hükümeti'yle çalışmak istemesi

B)  Padişah ve halifenin tepkisinden çekinmesi

C)  Mücadeleyi halka dayandırmak istemesi

D)  Milli Mücadele'nin önderi olmak istemesi

 

19.  Sivas Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi milli ve siyasi örgütlerin tek elden yürütüleceğini göstermektedir?

A) Erzurum Kongresi'nde alınan kararların onaylanması

B)  Milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmeleri

C)  Azınlık haklarına karşı çıkılması

D)  İrade-i Milliye isimli propaganda amaçlı bir gazetenin çıkarılması

 

20. Amasya Genelgesi'ni onaylayan komutanlar arasında aşağıda verilenlerin hangisi yer almamaktadır?

A) Mustafa Kemal Paşa          

B) Ali Fuat Paşa

C) Kazım Karabekir Paşa        

D) İsmet İnönü


tag 8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi test soruları soru bankası Milli Uyanış Testi I.Dünya Savaşı Osmanlı Devleti Kuva-yi Milliye

2012-12-17 tarihinde Dosyabak.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 2781 kez ve en son 2019-05-21 04:03:07 tarihinde görüntülenmiş.