Coğrafya Dersi Dış Kuvvetler Soruları

Coğrafya Dersi Dış Kuvvetler Soruları

1.   İç Anadolu Bölgesi'nde görülen peribacalarının oluşumu için aşağıdaki koşullardan hangisi gerekli değildir? 

A)     Rüzgâr aşındırması

B)     Yağış rejiminin düzenli olması

C)    Sel sularının etkili olması

D)    Volkanik kütle kaplı arazinin olması

E)     Yarı kurak iklimin görülmesi

 

2.   İç kuvvetlerin oluşturduğu yerşekillerini dış kuvvetler aşındırma ve biriktirme yaparak düzeltir. Bu şekilde uzun süreçlerde oluşan "alçak ve hafif dalgalı düzlüklere" peneplen denir.

 

      Yeryüzünün tamamen peneplen haline gelebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? 

A)     Tüm karaların bol yağış alması

B)     Akarsu rejimlerinin düzenli olması

C)    Bölgeler arası basınç farkının büyük olması

D)    İç kuvvetlerin sona ermesi

E)     Dalga ve akıntıların etkisinin azalması  

 

3.   Akarsuyun bir kesiminde taşıdığı maddelerin (alüvyonların) birikmeye başlaması aşağıdakilerden hangisine kanıt gösterilebilir? 

A)     Akış hızının arttığına

B)     Arazinin yükselmeye uğradığına

C)    Yatak eğiminin azaldığına

D)    Akarsu rejiminin düzensizliğine

E)     Akarsuyun derin bir vadide aktığına

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki akarsuların ortak özelliklerinden biri değildir?

 

A)     Enerji üretimine elverişlidir.

B)     Ulaşıma elverişli değildirler.

C)    Genel olarak denge profiline ulaşmamışlardır.

D)    Rejimleri düzenlidir.

E)     Yağış rejimlerine göre seviyeleri değişir. 

 

 5.

Yukarıda bir akarsuyun yıl içindeki akım durumu gösterilmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu akım grafiğinden çıkarılacak yargılardan biridir? 

A)     Akarsuyun rejimi düzensizdir.

B)     Sıcaklığın en yüksek olduğu ayda akımı da en yüksek olmuştur.

C)    Akarsuyun beslenmesi düzgündür.

D)    Aralık ayında akımın en yüksek oluş nedeni karların erimesidir.

E)     Akarsu üzerinde yıl boyunca ulaşım yapılabilir.

 

  6.  Türkiye'de genel olarak akış hızı fazla olan akarsuların aşağıdakilerden hangisine etkisi olduğu söylenemez? 

A)     Erozyona

B)     Enerji üretimine

C)    Çentik vadi oluşumuna

D)    Sulama olanaklarının artmasına

E)     Akarsu ulaşımının zorlaşmasına

 

7.   Akarsuların taşıdıkları katı yükle, akarsu akımı arasında sıkı bir ilişki vardır.

 

        Aşağıdaki dönemlerin hangisinde, bir akarsunun en fazla katı yük taşıdığı söylenebilir? 

A)     Yarı kurak mevsimlerde

B)     Akımın en düşük olduğu dönemde

C)    Sel taşkınlarının oluştuğu dönemde

D)    Buharlaşmanın hızlı olduğu dönemde

E)     Yağışların kar şeklinde düştüğü dönemde

 

8. Denge profili akarsuyun ağızdan kaynağa doğru çizdiği  içbükey eğridir.

Buna göre;  

I.      Akış hızı fazladır.

II.     Akarsuyun aşındırma gücü azdır.

III.    Enerji potansiyelleri fazladır.

IV.    Yatak eğimi azalmıştır.

V.     Üzerinde ulaşım yapılabilir.

 

özelliklerden hangileri denge profili kazanmış bir akarsuyun özelliklerinden değildir? 

A)            I - IV                   B)            II - III                    C)            III - V                D)            I - III                                       E)            I - V

 

 9. Aşağıdakilerden hangisi çöllerde rüzgârların biriktirmesiyle oluşmuş yer şeklidir?

       A) Moren                B)  Kumul                     C)    Mantarkaya              D)   Hörgüçkaya                           E)    Peri bacası

 

10. Akarsuyun döküldüğü göl yada deniz seviyesinin alçalması, yerkabuğunun toplu yükselmeye uğraması veya iklim değişmeleri akarsuyun aşağıdaki özelliklerden hangisine neden olur? 

A)     Akarsuyun boyunun uzamasına

B)     Akarsuyun büklümler çizerek akmasına

C)    Akarsuyun yana aşındırmasının hızlanmasına

D)    Akarsu vadisinde taraçaların oluşmasına

E)     Akarsuyun kimyasal aşındırmaya başlamasına

 

11.  Sıcak nemli iklim bölgelerinde; 

                I.              Rüzgârların

                II.             Akarsuların

                III.            Buzulların

                IV.           Yeraltı sularının

 Hangisi veya hangilerinin yeryüzünü şekillendirici etkisi diğerlerinden daha azdır?   

 A)    Yalnız I                       B)            III - IV                          C)            II - IV             D)     I - III                    E)            Yalnız     IV

 

12. 25o - 30o  K enlemeleri arasında yıllık yağış miktarı 100 mm'den az bir bölgede hangi dış kuvvetlerin etkileri daha fazladır?   

A)     Akarsular - yeraltı suları

B)     Kimyasal çözülme - sellenme

C)     Sıcak okyanus akıntıları - sellenme

D)     Rüzgâr - mekanik çözülme 

E)     Soğuk okyanus akıntıları - buzullar

 

13. Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr erozyonuna karşı alınacak önlemlerden biri değildir?   

A)     Arazinin eğimleri doğrultusunda sürülmesi

B)     Aşırı otlama yapılmaması

C)    Çevrenin ağaçlandırılması

D)    Ekim alanlarının etrafına koruyucu çitler yapılması

E)     Nadas uygulamasının kaldırılması

 

14.Türkiye'de buzul aşındırmasının az olması ülkemizin hangi özelliğinin sonucudur? 

A)     Ortalama yükseltinin az olmasının

B)     Yer şekillerinin engebeli olmasının

C)     Kuzey Orta Kuşağın güney kesiminde olmasının

D)     Üç tarafının deniz olmasının

E)     Genç oluşumlu olmasının

 

15. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu buzul kökenlidir?

 A)    Dolin                      B)    Kırgıbayır                     C)     Falez               D)    Mantarkaya                  E)            Sırk gölü   

 

16. Buzulların, ortalama sıcaklığın en düşük olduğu alan-larda aşındırma ve biriktirme şekilleri oluşturacağı dikkate alındığında; aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha etkili olduğu söylenebilir? 

      A)      Türkiye                                                                                                                               

B)      Mısır

C)     Kanada                                 

D)     Brezilya

      E)      Güney Afrika Cumhuriyeti   

 

17. Buzullar da akarsular gibi aşındırma faaliyetleri yaparlar. Buzul  aşındırması  sonucu  oluşmuş  vadiler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   

A)     Aşındırmaları törpüleme şeklinde olur.

B)     Moren set gölleri oluştururlar.

C)     Vadiler "U" şeklindedir.

D)     Sürekli bir iniş gösterirler.

E)     Boyları genellikle kısadır.   

 

   18.  Aşağıdakilerden hangisi karst (karstik) topografyasının yaygın olduğu yerlerden değildir? 

A)   Taşeli platosu

B)   Teke yarımadası

C)   Göller yöresi

D)   Doğu Karadeniz dağları

E)   Batı Toroslar

19.

Yukarıda eğimli karstik arazi üzerinde oluşan bir yeryüzü şeklinin oluşum aşamaları verilmiştir. 

      Bu şekil aşağıdakilerden hangisidir? 

      A)      Dolin     B)  Obruk     C) Lapya               D)         Düden     E) Uvala

 

20. Eriyebilen kayaçların yaygın olduğu alanlarda su içinde erimiş; durumda bulunan kirecin çökelmesi ile oluşan şekillere aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?

   A)Dolin        B) Uvala         C) Lapya          D) Damlataş           E) Polye

 

21.Karadeniz Bölgesi'nde yamaçların dik,arazinin killi taş ve tabaklardan oluşması ile yağışın bol olması aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır? 

A)     Boyuna kıyıların oluşumuna

B)     Erozyona

C)     Mekanik çözülmeye

D)     Heyelan olaylarına

E)     Tektonik depremlere

 

22. Türkiye'de doğal bitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde su ve rüzgâr erozyonu birlikte etkili olmaktadır.  

      Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde bu ikisi birlikte etkili olmuştur?

 

      A)      Giresun                                 B)            Kars                                       C)            Muğla                    D) Nevşehir                          E)            Bolu 

23. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda erozyonu hızlandıran nedenlerden değildir 

A)   Yeryüzü şekillerinin engebeli olması

B)   Yağışların daha çok sağanak şeklinde olması

C)   Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

D)   Yamaçlarda taraçaların yapılması

       E) Yamaçların eğim doğrultulu sürülmesi

 

24. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızda falezlerin oluşumu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?               

A)     Gel-git etkisine

B)     Toprak kayması ve heyelanlara

C)    Alçak kıyılarda dalga biriktirmesine

D)    Rüzgâr aşındırmasına

E)     Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasına

 

25.  Aşağıdaki kıyı şekillerinden hangisi matematik konumundan dolayı Türkiye'de görülmez? 

A)    Ria                    B)            Limanlı                 C)            Dalmaçya            D)            Falezli                                    E)            Skyer


tag Coğrafya Dersi Dış Kuvvetler Soruları Coğrafya Dersi Dış Kuvvetler Soruları coğrayfa test soruları soru bankası

2012-12-17 tarihinde melikeert tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 23123 kez ve en son 2021-10-27 07:56:57 tarihinde görüntülenmiş.