9.Sınıf Kimya dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

9.Sınıf Kimya dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi saf madde olduğu halde heterojen görünüşlüdür?

A) Buzlu su      B) Buz      C) Alaşım      D) Su buharı      E) Alkol

2-Aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır?

A)    Saf madde: Bakır

B)    Homojen madde: şekerli su

C)    Çözelti: Zeytinyağı-su

D)    Emülsiyon: Benzin-su

E)     Çözelti: Lehim

3-Aşağıdaki sembollerden hangisi bir elemente ait değildir?

A) Ag      B) Pb      C) Co      D) CO      E) I

4-Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi yanlıştır?

A)    MgBr2 : Magnezyum bromür

B)    CaSO4 : Kalsiyum sülfat

C)    CO2       : Karbon dioksit)

D)    Na2CO3 : Disodyum karbonat

E)     FeI2       : Demir II iyodür

5-Aşağıdaki azot bileşiklerinden hangisinde kütlece oksijen yüzdesi en azdır?

A)  NO      B) N2O       C) N2O3      D) NO2      E) N2O5

6-Karbondioksit bileşiğinde 1,5 g karbon elementi kaç g oksijen elementi ile birleşmiştir? (C: 12, O: 16 )

A) 4          B) 8          C) 16           D) 24           E) 32

7- Fe2O3 (demir III oksit) elde etmek için 2,1 g demir ile 1,5 g oksijen elementi tepkimeye sokulursa en fazla kaç g demir III oksit bileşiği oluşur? (Fe: 56, O: 16 )

A) 3,6         B) 3          C) 2,5         D) 2          E) 1,5 

8-p orbitallerinde toplam 14 elektronu bulunan X elementininnötron sayısı 40 olduğuna göre X’ in nükleon sayısı nedir?

A) 32          B) 40          C) 62          D) 70          E)72

9-X elementinin X ve X olmak üzere doğada iki izotopu vardır. X’ in doğada bulunma yüzdesi %60 ise X’in ortalama atom kütlesi nedir?

A) 24,2          B) 24,4          C) 24,8      D) 25          E) 25,2

10-Çekirdeğinde 21 nötronu bulunan X atomunun kütle numarası 43’tür. Buna göre X atomunun izotopu aşağıdakilerden hangisidir?

A) X          B) X          C) Y         D) Y          E) Z

 

Element

P+

n

X

12

14

Y

13

13

Z

15

14

T

13

15

 11) X,Y,Z veT  atomlarının proton ve norton sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

 

A) T ile Y izotoptur.

B) X ile  Z izotondur

C) X ile  Y izobardır

D) X  ile Y nin fiziksel özellikleri farklıdır

E) T ile Y nin kimyasal özellikleri  farklıdır

12-Aşağıdaki atomlardan hangisinin elektron dağılımı küresel simetri özelliği göstermez?

A)20Ca                            B)29Cu                C)  31 Co               D)15P                    E)18Ar

13-Elektron dağılımı aşağıda verilmiş atomlardan hangisinin uyarılmış haldedir?

       A)1s2  2s 2

      B) 1s2  2s 2 2p 6 3s 2 3p6 4s1 3d5

      C) 1s2  2s 2 2p 1

      D) 1s2  2s 2 2p 3

      E) 1s2  2s 2 2p 6 3s 2 3p4

     14) Xn iyonunun elektron sayısı 18’ dir.

             Buna göre

I.                   nötron  sayısı 26 ‘dır

II.                n değeri +3 dür.

III.             Atom numarası 21’dir

Yargılardan hangisi doğrudur?

A) yalnız I              B) I ve II              C) I ve III                  D)II  ve III                  E) I ,II ve III

15) Atom numarası 17 olan x atomunun +3 yüklü iyonunda temel halde kaç dolu ve kaç yarı dolu orbital vardır ?

A)    5 dolu, 7 yarı dolu

B)    6 dolu, 2 yarı dolu

C)    7 dolu, 3 yarı dolu

D)    8 dolu, 1yarı dolu

E)     4 dolu, 6 yarı dolu

16) X-2 iyonunun elekton dizilişi  1s2  2s 2 2p 6 3s 2 3p6  4s2 3d10  4p6 şeklindedir. Buna göre X+4 iyonunun elektron sayısı  kaçtır?

     A)40              B)36                           C)32                         D)30                          E)28             


tag 9.Sınıf Kimya dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları sorular soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2013-10-31 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 5683 kez ve en son 2019-05-22 06:04:59 tarihinde görüntülenmiş.