8.Sınıf T.C. İnkılap tarihi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

8.Sınıf T.C. İnkılap tarihi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

S- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?

 

A) Milliyetçilik 

B) Laiklik

C) Cumhuriyetçilik

D) Çağdaşlık

 

 

S- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslardan biri değildir?

 

A) Milli Tarih Bilinci

B) Vatan ve Millet Sevgisi

C) Egemenliğin bir zümreye ait olması

D) Bağımsızlık ve Özgürlük

 

 

S- TBMM'nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?

 

A) TBMM'nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.

B) TBMM'nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.

C) TBMM'nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.

D) Osmanlı Devleti'nin devamlılığı sağlanmış oluyordu

 

 

S- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede Milli Güç unsurlarından biri değildir?

 

A) Siyasi Güç

B) İnkilapçı Güç

C) Askeri Güç

D) Ekonomik Güç

 

 

S- Hangisi cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

 

A) Devlet yönetiminde millet söz sahibidir.

B) Devlet yönetimi ile ilgili kararları bir kişi verir.

C) Kararları millet tarafından seçilmiş meclis verir.

D) Yöneticiler seçimle işbaşına gelir.

 

S- Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin  toplumda laik eğitim sisteminin yerleşmesi için yapıldığı söylenemez?

 

A) Medreselerin kapatılması

B) Latin harflerinin kabul edilmesi

C) Eğitim-öğretimin birleştirilmesi

D) Aşar vergisinin kaldırılması

 

S- "Lozan Konferansı'nda Türkiye ile İngiltere'nin  Musul konusunda aralarında anlaşmaları istenmiş ancak anlaşma sağlanamayınca Türkiye bir askeri harekatla Musul'u almaya çalışmıştır. Bu sırada Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkması askeri harekatı durdurmuştur."

        Buna göre Musul'un Irak sınırları içerisinde kalmasının en önemli  nedeni ne olmuştur?

 

A) İngiltere'nin taviz vermemesi

B) Türkiye'nin kendi iç sorunları

C) Türkiye'nin diplomatik yetersizliği

D) Türk ordusunun azlığı

 

S- "9 Şubat 1934'te Türkiye'nin de katılımıyla  bazı Balkan devletleri arasında Balkan Antantı imzalandı."

       Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?

 

A) Bulgaristan                  

B) Yunanistan    

C) Yugoslavya                  

D) Romanya

 

S- Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı'nın   imzalanmasının sebebidir?

 

A) Amerika'nın saldırgan tutumu

B) İngiltere'nin Türkiye'yi tehdit etmesi

C) İtalya'nın Habeşistan'a saldırması

D) Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerini almak istemesi

 

S- "Türkiye Cumhuriyeti'nde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Bu ilke Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet özelliklerinden özellikle hangisini vurgulamaktadır?

 

A) Laik devlet              

B) Sosyal devlet

C) Demokratik devlet  

D) Hukuk devleti

 

 

S- Aşağıdaki inkılâplardan hangisi toplumsal alanda yapılan bir değişiklik değildir?

 

      A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

      B) Ölçülerde yapılan değişiklikler

      C) I. İzmir İktisat Kongresi

      D) Soyadı Kanunu'nun kabulü

 

S-Aşağıdakilerden hangisi hem toplanma şekli hem de aldığı kararlar bakımından bölgesel olmayan bir kongredir?

 

A) Balıkesir kongresi            

B) Alaşehir kongresi  

C) Erzurum kongresi 

D) Sivas kongresi

 

S- Atatürk döneminde ekonomik bağımsızlığa ulaşmada izlenecek yol ve milli ekonominin temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisiyle belirlenmiştir?

 

A) Halk partisinin programıyla                                                                                                                         b- İzmir İktisat Kongresi kararlarıyla

B) Kalkınma planlarının yapılmasıyla                                                                                                               d- Teşvik- i Sanayi Kanunu'yla

C) I. İzmir İktisat Kongresi kararlarıyla

D) Teşvik-i Sanayi Kanunu'yla

 

S- "İnkılapların biçimi ve zamanı konusunda Mustafa Kemal ve arkadaşları arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu kişiler çok geçmeden yollarını ayırıp, 1924 Anayasası'na dayanarak Cumhuriyet Döneminin siyasi tarihinde ilk muhalefet partisini kurdular."

Yukarıda sözü geçen parti aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası                      

B) Cumhuriyet Halk Fırkası

C) Serbest Cumhuriyet Fırkası                                 

D) Demokrat Parti

 

 

S- Aşağıdaki kanunlardan hangisiyle ülkemizde eğitim alanında ki ikilik ortadan kaldırılarak, bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı?

 

A) Medeni Kanun        

B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

C) Takrir-i Sükun Kanunu       

D) Türk Ceza Kanunu

 

 

 S- Atatürk zamanında Türk kadınına verilen haklardan hangisi birçok Avrupa ülkesine örnek olabilecek niteliktedir?

 

A) Meslek seçme hakkı  

B) Seçme seçilme hakkı

C) Boşanma hakkı         

D) Miras hakkı

 

S- Hangisi Atatürk'ün Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdurma amaçları arasında yer almaz?

 

A) Tek partili sistemi uygulama

B) Hükümetin denetlenmesini sağlama

C) Demokrasiyi tam anlamıyla kurma

D) Çok partili sisteme geçme

 

S- 1921 Anayasası ilk ilan edildiğinde aşağıdaki hükümlerden hangisi yer almamıştır?

 

A) Egemenliğin millete ait olduğu,

B) Ülkeyi Büyük Millet Meclisinin yöneteceği,

C) Türkiye'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu,

D) Kuvvetler birliği ilkesi.

 

 

S- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede milli dış politikamızın unsurlarından biri değildir?

 

A) Sınırlarımızı genişletmek

B) Milli sınırlarımız içinde kalmak

C) Gerçekleştiremeyeceğimiz amaçlar peşinde koşmamak

D) Bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmak

 

S-   "Ordumuzun her türlü silah, araç gereç, barınma ve beslenme ihtiyacını yerine getirmektedir. Askerlik çağına gelen gençlerimizin askere alınması ve ülke savunması ile ilgili işlerden de sorumludur."

       Yukarıda görevleri belirtilen bakanlık aşağıdakilerde hangisidir?

 

A) İçişleri Bakanlığı

B) Dışişleri Bakanlığı

C) Milli Savunma Bakanlığı   

D) Maliye Bakanlığı

 

Nesih GÜLER


tag 8.Sınıf T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

2012-12-17 tarihinde Dosyabak.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 4789 kez ve en son 2019-05-21 15:05:35 tarihinde görüntülenmiş.