8. Sınıf TC. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Genel Test Soruları-2

8. Sınıf TC. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Genel Test Soruları-2

8. Sınıf TC. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Genel Test Soruları-2

26-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biridir?
a) Kırım    b) İran     c) Trablusgarp      d) Irak

 

27-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşlarından biri değildir?
a) İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya yardım yapma düşünceleri
b) Osmanlı Devleti’nin,Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemeye çalışması
c) İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma düşüncesi
d) Balkan devletlerinin İttifak Devletleri ile işbirliği yapması düşüncesi

 

28- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?
a) Uşi     b) Berlin     c) Ayastefanos    d) Versay

 

29- Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
a) Nöyyi    b) Sevr    c) Trianon     d) Versay

 

30- Birinci Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasını sağlayan olay ,aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rusya’da ihtilal çıkması yazılısoruları.com
b) talya’nın İtilaf Devletleri’ne katılması
c) ABD’nin İtilaf Devletleri!nin yanında savaşa girmesi
d) İtilaf Devletleri’nin Çanakkale savaşlarında yenilmesi

 

31-Mısır(Süveyş) Cephesi’nin açılış amacı hangisidir?
a) İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmek
b) Fransa’nın Doğu Akdeniz’e yerleşmesini önlemek
c) Arapların isyanını bastırmak
d) Halifeliği güçlendirmek

 

32-1Kasım 1928 tarihinde eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevhid-i tedrisat kanununun kabul edilmesi
b) Türk tarihi tetkik cemiyetinin kurulması
c) Güzel sanatlar akademisinin kurulması
d) Latin alfabesinin kabul edilmesi.

 

33-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi  sonucunda meclis hükümeti sistemi terk edilerek kabine sistemine geçilmiştir?
a) Cumhuriyetin ilanı                  b) Ankara’nın başkent olması
c) Halifeliğin kaldırılması            d) Saltanatın kaldırılması

 

34-Türkiye’de kadınlar hangi yılda seçme ve seçilme hakkına kavuştu?
a)1927         b)1930                  c)1933             d)1934

 

35-Aşağıdakilerden hangisi, Ankara’nın 13 ekim 1923’te başkent olmasının nedenleri arasında yer almaz?
a) Ülkenin güvenli bir yerinde bulunması.
b) Ülkenin her tarafıyla ulaşım ve haberleşme imkanının bulunması
c) Ülkenin her köşesine hizmet götürmeye elverişli bir konumda bulunması.
d) Saltanatın İstanbul’da bulunması.

 

36-Misak’ı İktisadi nerede kabul edilmiştir?
a) İzmir iktisat kongresinde                  b) Birinci beş yıllık kalkınma planında
c) Teşvik’i sanayi kanununda               d) Kabotaj kanununda

 

37- Aşağıdaki devletlerden hangisi balkan antantına katılmamıştır.
a) Romanya        b) Bulgaristan              c) Yugoslavya          d) Yunanistan

 

38- Aşağıdakilerden hangisi, Musul meselesinin Türkiye lehine halledilememesinin önemli nedenlerinden biridir?
a) Menemen olayının çıkması            b) Şeyh Said isyanının çıkması
c) II. dünya savaşının çıkması           d) Serbest cumhuriyet fırkasının kapatılması.

 

39- Aşağıdakilerden hangisi, 1926 yılında medeni kanunun kabul edilmesiyle, Türk kadınına tanınan haklar arasında yer almaz?
a) Birden fazla kadınla evlilik yasaklanmıştır.
b) Boşanma halinde kadına haklar tanınmıştır.
c) Miras hukukunda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
d) Kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

 

40- Aşağıdakilerden hangisi İzmir iktisat kongresinde alınan kararlar arsında yer almaz?
a) Milli bankaların kurulması sağlanacaktır.
b) Yerli malı kullanımı teşvik edilecektir.
c) Demiryolu yapımına önem verilecektir.
d) Kapitülasyonlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.


41-Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
a) Devletçilik          b) Laiklik              c) İnkılapçılık          d) Cumhuriyetçilik

 

42-Atatürk’ün ekonomik alandaki görüşlerini belirttiği ilke, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Halkçılık           b) Devletçilik            c) İnkılapçılık        d) Cumhuriyetçilik

 

43-Musul sorunu aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle çözümlenmiştir?
a)Ankara       b)Londra         c)Lozan       d)Moskova

 

44-Aşağıdaki Atatürk inkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha önce gerçekleşmiştir?
a)Cumhuriyetin ilanı       b)Halifeliğin kaldırılması
c)Saltanatın kaldırılması d)Medeni Kanunun kabulü

 

45-Aşağıdakilerden hangisi, siyasal alanda yapılan inkılaplarımızdan birisidir?
a)Yeni Türk harflerinin kabulü          b) Saltanatın kaldırılması
c) Miladi takvimin kabulü                   d) Medreselerin kabulü

 

46-“........Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
Atatürk bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur? yazılısoruları.com
a) Türk tarih kurumu                                 b) Hukuk Fakültesi

c) Anadolu medeniyetleri müzesi           d) Türk Standartları enstitüsü.

 

47-    -Şeyh Sait isyanı
         -Menemen olayı
Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.
b) Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.
c) Aynı bölgede çıkartılmıştır.
d) İnkılaplara karşı olanlar tarafından çıkartılmıştır.

 

48-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilmiştir?
a) Harf inkılabı                           b) Şapka kanunu
c) Saltanatın kaldırılması           d) Takvim değişikliği

 

49-Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardan birisidir?
a) Harf inkılabı                                               b) Cumhuriyetin ilanı
c) Türk tarih kurumunu kurulması                 d) medreselerin kaldırılması

 

50-Atatürk’ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılaplar, onun hangi kişisel özelliğini gösterir?
a) Eğitimciliği             b) Çok cepheliliği           c) Yöneticiliği             d) Rehberliği


tag 8. Sınıf TC. İnkılâp Tarihi Atatürkçülük Dersi Genel Test Soruları Osmanlı Ankara Dünya savaş Cumhuriyet sorular soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2014-01-11 tarihinde dersimiz.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 6831 kez ve en son 2019-05-22 09:27:54 tarihinde görüntülenmiş.