7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Cevap Anahtarlı)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Cevap Anahtarlı)

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7.SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (CEVAP ANAHTARLI)
 
 
NOT: Cevap anahtarı en altta yer almaktadır.
 A-)Aşağıdaki cümlelerin başına Doğru ise D, Yanlış ise Y yazarak belirtiniz. 
 
(.....) Sosyal medyada sürekli vakit geçirmek kişilerin sosyalleşmesini sağlar.
(.....) Osmanlı Devleti sadece gayrimüslimler üzerine seferler düzenlenmiştir.
(.....) Daha önce Osmanlı egemenliğinde yaşamış milletlerin bugün hâla dinlerini yaşaması, Osmanlı hoşgörüsünü gösterir.
(.....) Keşif yapmak, bilgi toplamak tımarlı sipahilerin görevleri arasındadır.
(.....) Sanayi inkılabı ile üretimin ucuz ve kaliteli olması sağlanmıştır.
(.....) Çimpe Kalesi'nin alınması Osmanlı’nın Karadeniz’deki hakimiyetini güçlendirdi.
(.....) Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’yla Fetret Dönem’ine girmiştir.
(.....) Osmanlı'da ilk denizcilik faaliyetleri Germiyanoğulları topraklarının alınmasıyla başlamıştır.
(.....) Kitle iletişim araçları sayesinde her insan başkalarının özel hayatını serbestçe öğrenme hakkına sahiptir.
(.....) Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemdeki Anadolu beylikleri içerisinde en büyüğü ve en güçlüsü idi.
 
 
B-)Çoktan seçmeli Soruları dikkatli okuyup, cevabı üzerine işaretleyiniz. 
 
1-Anadolu toprakları üzerinde birçok Türk beyliği vardı. Bu beylikler Anadolu'daki Türk siyasi birliğini sağlamak için birbirleriyle mücadele ediyordu.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A)Anadolu'daki ticari faaliyetlerin gelişmesine
B) Doğu ve Batı kültürlerinin birbirlerinden etkilenmelerine
C)Avrupalıların Anadolu'ya seferler düzenlemesine
D) Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesine 
 
2-Yeniçeriler barış zamanı İstanbul'da bulunurlar, savaş sırasında ise padişahı korurlardı. Askerlikten başka bir işle uğraşmayan Yeniçeriler, emekli olana kadar evlenemezlerdi. 17. yüzyıldan itibaren ocak bozulmaya ve devlete zararlı olmaya başladı. Bu yüzden ocak, II. Mahmut tarafından kaldırıldı.
Buna göre, Yeniçeri Ocağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Yapılan ıslahatlara destek verdiği
B)II. Mahmut döneminde ortadan kaldırıldığı
C)17. yüzyıldan itibaren eski gücünü kaybettiği
D)Savaş sırasında hükümdarın yanında yer aldığı
 
3-Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra Bizanslı bilim adamlarının ve sanatçılarının İstanbul'da kalmalarını sağlamaya çalıştı. Ayrıca Ali Kuşçu ve İtalyan ressam Bellini gibi sanatçıları İstanbul'a getirerek yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağladı.
Buna göre, II. Mehmet'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A)İstanbul'u bilim ve kültür merkezi hâline getirmeyi 
B)Bizans'ın yeniden kurulmasını engellemeyi
C) İslam birliğini sağlamayı
D)Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmayı
 
4- Aşağıdaki temel haklardan hangisi hiçbir şekilde kısıtlanamaz?
A) Konut Hakkı B)  Özel hayatın gizliliği
C) Yaşama hakkı D) Seyahat özgürlüğü
 
5-Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nde yapılan yenilikler arasında yer almaz?
A)Çiçek hastalığına karşı aşı uygulanması
B)İlk Türk matbaasının kurulması
C)Çini imalathanesinin açılması
D)İlk nüfus sayımının yapılması 
 
6-Coğrafi Keşiflerin sonucunda Katolik kilisesinin savunduğu Dünya'nın düz olduğuna yönelik inanç sona erdi. Coğrafi Keşifler Dünya'nın yuvarlak olduğu ve kendi etrafında döndüğü gibi düşüncelere zemin hazırladı.
Yukarıda verilen bilgilerde Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından hangisine değinilmiştir?
A)Yeni ticaret yollarının bulunmasına
B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin sarsılmasına 
C)Avrupa'dan keşfedilen yerlere göçler yaşanmasına
D) Hristiyanlığın farklı bölgelerde yayılmasına
 
7-Aşağıdaki ıslahat hareketlerinden hangisi diğerlerin den farklı bir alan ile ilgilidir?
A)Nizam-ı Cedid Ocağı’nın kurulması
B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
C) İlk Osmanlı matbaasının açılması 
D)Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin kurulması
 
8-Osmanlı toplumu reaya ve askeri (yönetenler) olmak iki kısımdan oluşurdu.
Buna göre aşağıda yer alan kesimler gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?
A) Çiftçi    B) Esnaf   C)Tüccar    D)Kadı
 
9-Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele devam ederken Anadolu Ajansı’nın kurulmasını sağlamıştır.
Bu durum, Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin bir kanıtıdır?
A) Sanata
B) İletişime 
C) Bilime
D) Ticarete
 
10-Osmanlı Devleti ticaret yollarını kontrolü altına almasına rağmen 16. yüzyılda ticaret gelirlerinde gerileme yaşanmaya başlamıştır.
Bu durumun yaşanmasına Avrupa’daki hangi gelişmenin etkisi olduğu söylenebilir?
A) Coğrafi Keşifler
B)Rönesans Hareketleri
C)Reform Hareketleri
D) Sanayi İnkılabı
 
11-Sen dili; karşı tarafı yargılayıcı, eleştirici, suçlayıcı ifadeler içeren olumsuz iletişim yoludur. Bu üslûp, öfke ve kızgınlık duyguları taşır.
Verilen bu tanımdan hareketle aşağıdaki örneklerden hangisinde "Sen Dilinin" kullanıldığı söylenemez?
A)Senin bu işi başaracağına inanıyorum.
B)Senden adam olmaz
C)Seninle yolculuk bile yapılmaz.
D)Derslerden  hep zayıf not alıyorsun.
 
12-Coğrafi Keşifler, 15 ve 16. yüzyılda Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak için başlattıkları, yeni kıtaların ve adaların bulunmasıyla sonuçlanan keşif hareketleridir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yüzyıllarda gerçekleşen keşiflerden birisi değildir?
A)Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi
B)Ümit Burnu’nun bulunması
C)Batı Avrupa’nın Keşfi
D)Hint Deniz Yolu’nun keşfedilmesi
 
13-Televizyon yayınlarını inceleyerek özelliklerine göre sınıflandırmaları için RTÜK tarafından konulan simgelere ne ad verilir?
A) Sansür
B) Akıllı işaretler
C) Tekzip                           
D) İletişim
 
14-Lale Devri’nde ilk modem matbaanın kurulması Osmanlı Devletinde __________ alanında yenilik yapıldığının kanıtıdır.
Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bilgi doğru tamamlanmış olur?
A) Sağlık
B) Yönetim
C) Kültür
D) Ekonomi
 
15-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletindeki “hoşgörülü yönetim” ile ilgili değildir?
A)Farklı kültürler huzurla bir arada yaşamıştır.
B)Devletin ömrü uzun olmuştur.
C)İnsanlar ibadetlerini özgürce yapmışlardır.
D)Etkileşime kapalı bir toplum yapısı oluşmuştur. 
 
16-“Öğrenilmesi gereken dil, tatlı dildir." sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
A)Jest ve mimiklerin yerinde kullanılması
B)Konuşurken sözcüklerin iyi ve doğru kullanılması
C)Etkili dinleme becerisine sahip olunması
D)Konuştuğumuz kişiye çok soru sorulması
 
 
CEVAP ANAHTARI
Doğru yanlışlar
 
1. Y
2. Y
3. D
4. Y
5. D
6. Y
7. D
8. Y
9. Y
10. Y
 
Çoktan seçmeli
 
1-D
2-A
3-A
4-C
5-D
6-B
7-C
8-D
9-B
10-A
11-A
12-C
13-B
14-C
15-D
16-B
 
Engin DEMİRCİ

tag 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz Engin DEMİRCİ

2019-12-28 tarihinde Engin DEMİRCİ tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 2250 kez ve en son 2021-05-08 05:23:22 tarihinde görüntülenmiş.