7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI


1) Aşağıdakilerden hangisi İslam kültüründe oluşan tasavvufi yorumlardan değildir ?
A)Mevlevilik                               
B)Yesevilik                                   
C)Alevilik                          
D)Hanefilik


2)Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) zamanında niçin mezhepler yoktur?
A)Din konusunda yeterince bilgiye sahip olmamaları
B)İnançlarını istedikleri gibi yaşamaları
C)Hz.Muhammed’in inançla ilgili bilgileri sorgulamadan kabullenmeleri
D)İslam Dini nin yeterince yaygın olmaması


3)Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı yorumlanmasına sebep olan faktörlerden birisi değildir? 
a) İnsanların farklı düşüncelere sahip olması 
b) Sosyal yapıdan kaynaklanan değişiklikler.
c) Ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyinin farklı oluşu. 
d) Aynı kültür ortamında bulunulması. 


4)Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 
A) Mezhep kurucuları aynı zamanda peygamberlerdir. 
B) Mezhepler sonradan ortaya çıkan oluşumlardır. 
C) Mezhepler dini anlayış farklılıklarından ortaya çıkmıştır. 
D) Mezhepler dinin yerine geçmez


5)Son din ……………………………………………………………………………………………………….. son peygamber de …………………………………………………………………………………………………


6)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
A)Kur an ın indirilmesi 610 yılında başlamıştır.
B)Kur an ı Kerim in indirilimesi Hz. Muhammed in vefatı ile son bulmuştur.
C)Kur an ın tamamlanması ile vahiy süreci son bulmuştur.
D)Peygamberimize vahiy yolu ile bildirilen ilahi ilkeler Kur an ı Kerim de bir araya getirilmiştir.


7)Aşağıdakilerden hangisi  Hz. Muhammed in peygamberlik görevi ile ilgili değildir ?
A)Allah ın emirlerini insanlara bildirmesi                 
B)Cebrail aracılığı ile vahiy gelmesi 
C)Evlenip çocuk sahibi olması                                    
D)Kendisine ilahi kitap gönderilmesi


8)Hz. Muhammed ile ilgili hangisi yanlış bir bilgidir?
A)İslamı  insanlara  öğretmiştir.
B)İnsanları İslama inanmaya zorlamıştır.
C)Kur an ayetlerini insanlara ayrıntılı şekilde açıklamıştır.
D)İnsanlara örnek olmak O nun sorumluluklarındandır.


9)Hz Muhammed’in yemesi içmesi gezmesi her türlü sosyal etkinliklere katılması onun hangi yönüyle ilgilidir?
a)Kulluk yönü               
b)Peygamberlik yönü            
c)İnsani Yönü                              
d)Ahlaki yönü


10)"Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik" mealindeki ayette Hz.Muhammed'in daha çok hangi özelliği vurgulanmaktadır?
a) Ahlak olarak örnek oluşu                                       
b) Evrensel bir dinin peygamberi oluşu
c) Görevini yapması gerektiği                                   
d) Allah'ın son peygamberi oluşu


11)Kur’anda bir çok ayet Hz Muhammed(s.a.v.)’den bahseder. Kuran’da yer alan aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberimizin diğer şıklardan farklı bir yönüne işaret eder?
a) “De ki Bende ancak sizin gibi bir insanım”
b) “Ben bundan öncede aranızda bir ömür boyu yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?”
c) “Ey peygamber biz seni bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
d) “Şöyle dediler; Bu ne biçim Peygamber bizim gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor”


12) Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı yorumlanmasına sebep olan faktörlerden birisi değildir? 
A) İnsanların farklı düşüncelere sahip olması 
B) Aynı kültür ortamında bulunulması. 
C) Ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyinin farklı oluşu. 
D) Sosyal yapıdan kaynaklanan değişiklikler.

-Tutulan(takip edilen) yol anlamındadır.
- Din anlayışının düzenlenmiş şeklidir.
- İnanç ve ibadetlerin farklı yorumlanmasıdır.
13) Yukarıda sıralanan maddeler hangisini tanımlar?
A) Din        B) Din anlayışı      C) Hadis       D) Mezhep

- Kuran’ın ve İslam’ın Özgün bir yorumudur.                                                          
-Ehli beyt; ev halkı demektir.
- Hz. Ali’nin soyundan gelen 12 imama önem verilir.
14)Yukarıda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
A) Alevilik      
B) Caferilik       
C) Mevlevilik       
D) Kadirilik


15)Aşağıdaki din anlayışları ve kurucuları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
A) Bektaşilik - Hacı Bektaş Veli 
B) Nakşibendilik - Bahaeddin Nakşibend 
C) Malikilik – Ahmet bin Hanbel 
D) Kadirilik - Abdülkadir Geylani’


16) Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi İslam dininde zorlama olmadığını ifade eder? 
A) Allah bağışlar ve merhamet eder. 
B) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol 
C) Allah sabredenlerle beraberdir. 
D) Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin


17) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 
A) Mezhep kurucuları aynı zamanda peygamberlerdir. 
B) Mezhepler sonradan ortaya çıkan oluşumlardır. 
C) Mezhepler dini anlayış farklılıklarından ortaya çıkmıştır. 
D) Mezhepler dinin yerine geçmez


18. Aşağıdakilerden hangisi itikadi (inançla ilgili) konular çerçevesinde görüşler ve yorumlara ortaya koymuştur? 
A) İmam-ı Azam                         
B) İmam Şâfii 
C) Ahmed b. Hanbel                 
D) İmam Maturidi

19. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardandır?
A) Şafiilik            
B) Eşarilik
C) Alevi-Bektaşilik                   
D) Şiilik


20. Hanefiliğin imamı kimdir?
A) İmam-ı Azam        
B) Hz. Ali
C) Ahmet Yesevi        
C) İmam Malik


21. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir?
A) Şiilik        
B) Mutezile
C) Şafiilik        
D) Mevlevilik              


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

2017-04-03 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 5346 kez ve en son 2020-09-26 00:56:43 tarihinde görüntülenmiş.