657 ile ilgili sorular

657 ile ilgili sorular

1-Aşağıdakilerden hangi disiplin cezası müracaat halinde 5 yıl içerisinde silinir?
a) Aylıktan kesme                        b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Memuriyetten çıkarma             d) Kınama

 

2-10 yılını doldurmuş bir devlet memuruna isteği halinde ne kadar süreyle aylıksız izin verilir?
a) 8 ay             b) 12 ay            c) 6 ay (D)            d) 18 ay

 

3-Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden biri değildir?
a) Sınıflandırma         b) Kariyer               c ) Liyakat                      d) Değerlendirme  

 

4-Devlet memurlarından çocuk sahibi olanlara en fazla kaç çocuğu için yardım verilir?
a) 1                          b) 2                 c) 3                          d) 4

 

5-Aşağıdakilerden hangi disiplin cezası müracaat halinde 5 yıl içerisinde silinir?
a) Aylıktan kesme                                         b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Memuriyetten çıkarma                              d) Kınama  

 

6-Devlet memurluğundan 2 defa çekilen memur ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 6 ay süreyle devlet memuru olamaz
b) 1 yıl süreyle devlet memuru olamaz
c) 3 yıl süreyle devlet memuru olamaz
d) Bir daha devlet memurluğuna alınmaz

 

7)On yıldan az hizmeti bulunan ve önceki yıl hiç yıllık izin kullanmayan devlet memuru o yıl için en fazla ne kadar yıllık izin kullanabilir?
A)20 gün               B)30 gün                 C)60 gün             D)40 gün

8)Devlet memurlarına yıllık izinlerinde gidiş ve dönüş için en fazla ne kadar yol izni verilir?
    
Gidiş-Dönüş
A)   2- 1               B)   1- 1               C)   2- 2            D)   1- 2

 

9) l)Sınıflandırma ll)Liyakat lll)Kariyer lV)Derece yükselmesi
657 sayılı kanunun temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-III          B) I-IV-II             C) I-II-IV              D) I-II-III

10) 657 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi bir sınıflandırma çeşidi değildir?
A) Avukatlık hizmetleri                               B) Genel idare hizmetleri
C) Hakimlik- savcılık hizmetleri                   D) Teknik hizmetler

11) 657 sayılı kanuna göre ne zaman süre içinde soruşturma açılmazsa zaman aşımına uğrar?
a) 30  gün   b) 60 gün    c) 6 ay d)     2 yıl

 

12- Aşağıdakilerden hangisi memurluğa girişte geçerli olan temel ilkelerden değildir?
A) Serbestlik ilkesi                     B) Eşitlik İlkesi
C) Adalet                                   D) Görevin gerektirdiği niteliklerden başka niteliklerin aranmaması
 

13- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 18 yaşını dolduran kişi memur olabilir.
B) 15 yaşını dolduran evli kişilerde memur olabilir.
C) Memur olabilmek için askerliğini yapmış olmak gerekir.
D) Sonradan Türk Vatandaşlığına alınanlar memur olabilirler.


 14- Devlet memurları kanununda aşağıdaki sınıflardan hangisi yer almaz?
A) Genel idare hizmetleri sınıfı              B) Teknik hizmetler sınıfı
C) Kültür hizmetleri sınıfı                      D) Eğitim ve öğretim sınıfı

15- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını aşağıdaki makamlardan hangisi vermeye yetkilidir?
A) Yüksek disiplin kurulu                                 B) İl milli eğitim disiplin kurulu
C) İl disipli kurulu                                           D) Atamaya yetkili amir veya valiler

16- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Memur çekilme başvurusundan sonra 45 gün çalışır.
B) Çekilme memur için bir haktır.
C) Çekilme istemi idarece kabul edilmedikçe memur görevinden ayrılamaz.
D) Çekilme istemini kabul edip etmeme idarenin takdirine kalmıştır.


17- Memurluktan çıkarma cezasında disiplin soruşturmasının en geç ne kadar süre içerisinde açılması gerekir?
A) 2 ay içerisinde B) 4 ay içerisinde              C) 6 ay içerisinde D) 1 yıl içerisinde

18- En yüksek devlet memuru kimdir?
A) Genelkurmay Başkanı        B) Cumhurbaşkanı                C) Başbakan           D) Başbakanlık Müsteşarı

19- İdari davalarda dava açma süresi ne kadardır?
A) 30 gün B) 45 gün C) 60 gün D) 75 gün

20- İdare yargı kararını en geç kaç gün içinde uygular?
A) 30 gün      B) 45 gün              C) 60 gün       D) 75 gün

21- İdare Mahkemesinin tek hakimle vermiş olduğu kararlara karşı hangi mahkemeye itiraz edebilir?
A) Danıştay       B) Yargıtay             C) Anayasa Mahkemesi         D) Bölge idare mahkemesi

22- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İptal davası:
A) Objetif nitelikli bir karardır.
B) İdari işlemin yok edilmesini sağlar
C) İdari sözleşmelerin iptal edilmesini sağlar
D) İcrai nitelikteki işlemlere karşı açılır.

23- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren devlet memurları, ilk defa göreve atanırken hangi derece ve kademeden göreve başlar?
DERECE KADEME
a) 10 /2              b) 10/ 4                c) 12 /2                d) 11/ 1

24- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi derece ilerlemesinin şartlarından biri değildir?
a)Son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve üzeri olması
b)Üst dereceden boş bir kadronun bulunması.
c)Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. Kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak.
d)Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte olmak.

25- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Yabancı memleketlerde görev alacak memurlara memuriyet süresince toplam kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?
a) 10 Yıl            b) 20 Yıl            c) 30 Yıl              d) 40 Yıl
26-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre uluslar arası kuruluşlarda görev alacak memurlara toplam kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?
a) 11 Yıl             b) 21 Yıl             c) 31 Yıl           d) 41 Yıl

27-  İki defa üst üste olumsuz sicil alan devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine
atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde, kendileri hakkında yapılacak
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başka bir sicil amirinin emrine atanabilir
b) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır
c) Aylıktan kesme cezası verilir.
d) Kademe ilerlemesi cezası verilir

28-  Olumsuz sicil alan devlet memurlarına, atamaya yetkili sicil amirince yapılacak
uyarıya karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç ay içinde itiraz edilir?
a) 4              b) 3                 c) 2              d) 1

29-  657 DMK ya göre kıdem durdurma veya maaş kesim cezası alan memurun cezası kaç yıl sonra sicilinden silinebilir?
a)3         b)5         C)7        d)10                

 
30-  657 DMKya göre herhangi bir suçtan tutuklanan memura maaşının kaçta kaçı ödenir?
a) 1/2                b)3/4              c)2/3              d)tamamı

31-   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi aylıktan kesme cezasını gerektirir?
A) Verilen emirlere itiraz etmek
B) Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak
C) Toplu müracaat ve şikâyet etmek
D) Göreve sarhoş gelmek ve görev yerinde alkollü içki içmek

32- Dokuz yıl hizmet süresi olan devlet memurunun kullanacağı yıllık izin süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15 gün      B) 30 gün      C) 20 gün       D)40 gün

33- Aşağıdakilerden hangisi amirin takdirine bağlı olan mazeret iznidir?
A)   Memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toplam 10 gün izin verilmesi
B)   Erkek memura isteği üzerine eşinin doğum yapması üzerine 3 gün izin verilmesi
C)   Kadın memura doğum öncesi8,doğum sonrası 8 hafta izin verilmesi
D)   Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 5 gün izin verilmesi

34- Hekim veya sağlık kurullarınca hastalıkları nedeniyle dinlenmeleri gerekli görülen memurlardan; amirlerine ve kurumlara en geç kaç gün içinde hastalık raporlarını vermekle yükümlüdürler?
  A) 1 gün     B) 2 gün        C) 3 gün            D) 4 gün

35- İllerde hastalık izni vermekle yetkili amirler aşağıdakilerden hangisidir?
 A) 1.Sicil Amiri       B) 2.Sicil Amiri         C)Mülki Amirler    D) Doktorlar

36- Aşağıdaki devlet memurlarından hangilerine yıllık izin verilmez?
A) Kaymakam     B) Vali       C) Şube müdürü      D) Öğretmen
 

37- Görevden uzaklaştırılan devlet  memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır?
A) 20 Gün      B) 15 Gün      C) 10 Gün    D)  7 Gün


38- Ataması yapılanlardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü             maddelerinden belirtilen süre içinde göreve başlamayanların Bakanlıkça ataması iptal
   edilenler atama tarihi itibariyla ne kadar süreyle yeniden öğretmenliğe atanamazlar?

   A) 6 ay      B) 2 yıl           C) 1 yıl            D) 3 yıl

39-
657 sayılı Kanun'a göre kadroları kaldırılan

Devlet memurlarıyla ilgili aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Kazanılmış hak derecelerinden daha düşük derecelerde genel idare hizmetleri sınıfındaki bir göreve atanırlar.

B) Açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf   ve derecelerinde boşalacak kadrolara  başkaları atanamaz.

C) Kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir.

D) Aylık ve aile ödeneği ile emeklilik hakları yanında memuriyette yükümlülükleri devam eder.

40-" 657" sayılı Kanun'a göre mal bildiriminde bulunmayan  memurlara aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

A) Uyarma          B) Kınama          C) Aylıktan kesme        D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

 

41- 657 sayılı Kanun'a göre, Devlet memurluğundan    çıkarma cezası, aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A) Disiplin amiri                                  B) Yüksek disiplin kurulu

C) Atamaya yetkili amir                      D) İl disiplin kurulu

 

42- I- Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı   davranmak

II- Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak

III- Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak

 

657 sayılı Kanun'a göre, yukarıdaki fiil ve hâller aşağıdaki disiplin cezalarından hangisinin verilmesini gerektirir?

A) Uyarma                      B) Kınama

C) Aylıktan kesme           D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

 

43- 657 sayılı Kanun'a göre, Devlet memuruna disiplin cezası verilmeden önce, savunmasını yapabilmesi için en az kaç gün süre verilir?

A) 15        B) 10       C) 7          D) 5

 

45- I- Uyarma

II- Kınama

III- Aylıktan kesme

IV- Kademe ilerlemesinin durdurulması

 

657 sayılı Kanun'a göre, yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri için idari yargı yoluna başvurulabilir?

 

A) I ve III            B) III ve IV          C) II ve IV          D) II ve III

 

46- 657 sayılı Kanun'a göre, personelin günlük çalışma saatleri dışında çalışmasının, ücretle karşılanmadığı hâllerde fazla çalışmanın her   kaç saati için bir gün hesabıyla izin verilir?

A) 4        B) 6         C) 8         D) 10

 

47- "657" sayılı Kanun'a göre, aşağıdaki ödemelerden hangisi, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın saymanlarca ödenir?

A) Ek ders ücreti                                   B) Doğum yardımı ödeneği

C) Geçici görev yolluğu                         D) Fazla çalışma ücreti

 

48- 657 sayılı Kanun'a göre, Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla hazırlanarak uygulanacak hizmetiçi eğitim aşağıdaki hangi mevzuat dahilinde yürütülür?

A) Kanun                              B) Tüzük             C) Yönetmelik                      D) Yönerge

 

49- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bazı hak ve yasaklar mevcuttur.

Aşağıdakilerden hangisi bu hak ve yasaklardan değildir?

A) Mal Bildirimi                                          B) Grev Yasağı

C) Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma            D) Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı

 

50- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre lise ve dengi okullar üstü 2 yıllık mesleki ve

teknik öğrenimi bitirenler hangi kadro ve derecen başlarlar?

A) 13/1        B) 12/1           C) 11/1         D) 10/1

 

51- Bir aday memur adaylığı sırasında sağlık sebepleri dışında bir sebeple sicil amirinin teklifi

ve atamaya yetkili amirce görevinden el çektirilenler ne kadar süreyle yeniden devlet

memurluğuna başvuru yapamazlar?

A) 6 Ay        B) 1 Yıl          C) 3 Yıl         D) 5 Yıl

 

52- I- Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak

II- O yıl içinde olumlu sicil almış olmak

III- Bulunduğu derece içinde ilerleyebileceği bir kademe bulunması

IV- İlgili sicil amirinin teklifte bulunması

Yukarıda bulunan ilerleme ve yükselme kriterleri veya kriterlerin hangileri eğitim öğretim sınıfı kadroları için geçersizdir?

A) I - II         B) III - IV           C) II - IV           D) I - IV

53- Eğitim öğretim sınıfında Aylıkla Ödül verilecek sayısı aşağıdakilerden hangisini geçemez?

A) Binde Onu            B) Yüzde Biri          C) Binde Yirmi         D) Yüzde Üç

 

54- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlete ait "resmi belge, araç,gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek" fiilini yapanlara hangi ceza layık görülür?

A) Uyarı          B) Kınama          C) Aylıktan Kesme         D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması

 

55- Bir yılda özürsüz olarak 10 gün göreve gelmemiş bir memur hangi ceza ile karşılaşır?

A) Kınama         B) Aylıktan Kesme        C) Kademe İlerlemesinin Durdurulması        D) Memurluktan Çıkarma

 

56-"657" sayılı Kanun'a göre Devlete ait resmî araç,gereç ve benzeri e_yay_ özel i_lerinde kullanan Devlet memuruna hangi ceza verilir?

A) Kınama         B) Uyarma        C) Aylıktan kesme        D) Kademe ilerlemesinin durdurulması


tag 657 ile ilgili sorular test soruları kpss hazırlık soruları

2012-12-17 tarihinde Dosyabak.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 40021 kez ve en son 2021-10-27 10:43:07 tarihinde görüntülenmiş.