12.Sınıf dil ve anlatım dersi 1.dönem 3.yazılı test soruları ve cevapları

12.Sınıf dil ve anlatım dersi 1.dönem 3.yazılı test soruları ve cevapları

 

BARTIN KÖKSAL TOPTAN LİSESİ 12.SINIF DİL SINIFI DİL VE ANLATIM

1.DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR.

AD SOYAD :................................................................ NUMARA :............................................... SINIF:.......................................

1. "Geçişsiz fiiller, edilgen yapıldığında cümlede özne bulunmaz."

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu kurala örnek gösterilebilir?

A) Binanın ışıkları birden söndü.

B) Seyirciler aranarak stada alındı

C) Bütün çöplükler belediyece ilaçlandı.

D) Bugün okulun bütün camları temizlendi.

E) Karlı havada, zincirsiz yola çıkılmaz.

 

2. "Üzerinde"I beni uyutan minder

Yavaş yavaş girer "ılık"II bir suya

Hint'e doğru yelken "açar"III gemiler

Bir "uyku"IV "aleminde"V doğar dünya

Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi yapıca türemiştir?

A) I. ve III.      B) I. ve II.      C) III. ve IV.         D) II. ve IV.  E) III. ve V.

 

3. "ilköğretim, bozkır, incesu" sözcükleri aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşmuştur?

A) Birinci sözcük öz anlamını yitirmiştir.

B) ikinci sözcük öz anlamını yitirmiştir.

C) Her iki sözcük de öz anlamını yetirmiştir.

D) Belirtisiz ad takımının kaynaşmasıyla oluşmuştur.

E) Sıfat tamlamasının kaynaşmasıyla oluşmuştur.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

A) Ne kadar da vurdumduymaz bir insansın sen.

B) Beni burada ne kadar bekledin?

C) Bütün bu kitapların hepsi ne kadar tuttu?

D) Ne kadar güzel biri olduğunu bilmiyordum.

E) Bu konuda ne kadar duyarlı olduğumu bilirsin.

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)  Başvuruların Bursa Valiliği'ne şahsen yapılması ge­rekiyor.

B)  Reşat Nuri'nin Çalıkuşu romanı edebiyatımızın klasik-lerindendir.

C)  Bence batı, Avrupa Birliği'ne yeni bir bakış açısı ge­tiriyor.

D)  Bu ülke Kurtuluş Savaşı'nda nice şehitler verdi.

E)  Buraya kadar gelip de Uludağ'a çıkmamak olur mu?

 

 

6.   Aşağıdakilerden hangisi nesnel eleştirinin bir özelliği değildir?

A)   Sanatçının özel yaşamını dikkate almak

B)   Önyargılardan arınmak

C)   Yapıta sadık kalmak

D)   Açıklama ve çözümlemelere başvurmak

E)   Benzer metinleri karşılaştırmak

 

7.    Aşağıdakilerden hangisi, gerçek yaşamdan kaynak­lanan yazılar arasında değildir?

A) Deneme                B) Gezi yazısı         C) Günlük             D) Anı          E) Biyografi

 

8.           I.  Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.

 II.  Yaratıcı yazılardır.

III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.

IV.  Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.

 V.  Olaylar oldukça geniş yer tutar

Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Yalnız IV    B) II ve IV    C) Yalnız V   

D) II-IV-V    E) IV ve V

 

9. Aşağıdakilerden hangisi "fabl" için söylenemez?

A) Didaktik (öğretici) şiir özelliği taşır.

B) İnsanlara ders verme amacıyla yazılır.

C) Kahramanları bitkiler, hayvanlar olmasına rağmen asıl anlatılan insandır.

D) Dünya edebiyatında en güzel örneklerini Moliere vermiştir.

E) Söz sanatlarına dayalı bir anlatımı vardır.

 

10. Yazarın, ana düşünceyi yazının başında, ortasında ya da sonunda verebileceği gibi, yazının tamamına da yayabilir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?

A) Özne - yüklem uyumsuzluğu

B) Nesne eksikliği yazılısoruları.com

C) Yanlış sözcük kullanımı

D) Tamlayan ekinin gereksiz kullanımı

E) Çatı uyumsuzluğu

 

11.  Loti'de göze ilk çarpan şey, duyuları işleyişteki ustalıktır. Bu gezgin yazar; etrafıyla, garip, çok keskin ve birkaç koldan temas halindedir. Tat alma, dokunma, işitme, gör­me duyuları, metnin içinde ustalıkla kullanılır.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Tartışma           B) Öyküleme           C) Betimleme          D) Açıklama          E) Tanımlama

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır?

A)  Sonu gelmez bir uçurumun kenarındayım.

B)  Cehennem sıcağı bir hava bizi bekliyor.

C)  Yaz mevsimi insanları mest eder.

D)  Hiç kimse yanındaki insanla konuşmuyor.

E)  Karpuz mevsimi yaklaştıkça çiftçilerin yüzü gülüyor.

 

13.   Söz söyleyenin taşkın duygu ve düşüncelerini anlatmaya yarayan sözcüklere "ünlem" denir. Ayrıca, yansımalar ve sesimizi yükselterek söylediğimiz dilekler de ünlem niteliğindedir. Bu nedenle ünlem niteliği taşıyan bütün sözcükler, türü ne olursa olsun, ünlem sayılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, tür değiştirerek "ünlem" olmuştur?

A)  Vay! Sen misin Yusuf?

B)  Yasak levhasını da görmemiş!

C)  Küçük! Bağırmasaydım ezilecektin.

D)  Hah, soyguncuyu nihayet yakalamışlar!

E)  Seyirciler "Yuh!" diye bağırmış.

 

14.         I.   Bulutlar, gökyüzünü kapladı.

 II.  Evin üç tarafını sarmaşıklar kaplamış.

III.  Annem, sabırla bütün yorganları kapladı.

IV.  Hepimizin içini bir sevinç kapladı.

 V.  Oktay Sinanoğlu'nun başarıları tüm dünyayı     

      kaplamış; ama biz onu tanımıyoruz.

Yukarıdaki cümlelerde "kaplamak" sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 1           B) 2           C) 3           D) 4           E) 5

 

15.  Kimi zaman söylenmesinden kaçınılan bir sözcük yerine, daha güzel anlamlı bir sözcüğün kullanılmasına "güzel adlandırma" denir.

Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?

A)  Bu gece, en az dört saat çalışmalıydı.

B)  Doktor Bey hastaya reçeteyi uzattı.

C)  Ona göre, iyi saatte olsunlar işe karışmıştı.

D)  Eylül ortalarında ilk yağmurlar düştü.

E)  Eski bir saat kulesinden, tatlı bir melodi duyuluyor.

 

16.  Yapıtta biçim; bir duyguyu, bir düşünceyi en iyi, en açık sözlerle, seslerle, çizgilerle yansıtmak demektir. Biçimce zayıf bir yapıtın yarına kalacağı düşünülemez. Özce ne denli yeni, ileri ve güzel olursa olsun, biçimce açık, sağlam ve olgun değilse yapıt başarıya ulaşmış sayılamaz; çünkü...

Bu parça, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A)  başarılı yapıt, öze en uygun, özü en iyi canlandıran, en güzel biçimi kuran yapıttır.

B)  böyle bir yapıtta özle biçim birbirine uymamalı, birbirin­den uzaklaşmalıdır.

C) kalıcı yapıt, sesini geleceğe duyurur; yani klasiklesin

D) geçmişten günümüze gelen yapıtların yapıca çok güçlü oldukları görülür.

E)  örnekleri aştıkları, kalıplan kırdıkları, dili tazeledikleri öngörülür.

 

17.  Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ad tamlaması, tamlananı sıfat tamlaması olan bir ad tamlaması vardır?

A)  İnsan beyninin yaratıcı gücü, gelişmek için toplumsal bir ortama muhtaçtır.

B)  Yönetim anlayışının gelişmesinde üç ana aşamadan söz edilebilir.

C)  Bugünkü bilimsel ve teknik gelişme, yarınlarımızı da etkileyecektir.

D)  Sınırlı düşünme gücünü, geleceği kuramayan, basit insanlar ortaya çıkarmıştır.

E)  Ülkemiz aydınlarının yanlışı, olaylara tek açıdan yaklaşmalarıdır.

 

18.    (I) Eleştiri, çağımızda bir uzmanlık alanına dönüşmüştür. (II) Müzik eleştirisiyle tiyatro, hatta şiir eleştirisiyle ro­man eleştirisi bile epeyce farklılaşmıştır. (III) Eleştirmen bugün: "Sanatın tüm alanlarıyla ilgili söz söyleyebilirim." deme cesaretine sahip değildir. (IV) Eleştiri, nesnel bir yaklaşımla yapıldığında kuşkusuz daha da etkili olacaktır. (V) Kendi alanında yetkin olabilen eleştirmenler, değerli görülüp beğenilmektedir. (VI) Çağımızda artık, çok alanda az şey bilmek yerine tek alanda çok şey bilmek önemli sayılmaktadır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II.          B) III.         C) IV.        D) V.          E) VI.

 

19. Aşağıdakilerin hangisinde sessiz benzeşmesine uyulmamıştır?

A)  Sisler Bulvarı'ndan geçtim, sırılsıklamdı.

B)  Yağmur bardakdan boşaltırcasına yağıyordu.

C) Çocuğun ipek tenine hafifçe dokundu.

D) Yakıp yırtınıştım bütün mektuplarımı.

E) Çiftçi tarlasını sürüyor.

 

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması yüklemi zaman yönünden nitelemiştir?

A) Tokat'a giderken bir derin Vadi var her tarafı yeşil

B) Ben dün akşam geçtim oradan Bir su gibi dibinden ekinlerin

C) Rüzgâr orada uğuldar Tarlalar yavaşça dalgalanır

D) Vadide bir değirmen Suya olmuş engel

E) Tozlu yollardan geçtik Çamlıbel'den Tokat'a doğru

 

21. "Kendimi bilmeye gücüm yetmediği halde başka şeyleri.... bana gülünç geliyor."

Boş bırakılan yere aşağıdaki sözlerden hangisini getirirsek, anlatımı bozuk bir cümle ortaya çıkar?

A) öğrenmeye çalışmak

B) anlamaya çalışmak

C) birilerine öğretmeye kalkışmak

D) bilmiyor olmak

E) incelemeye kalkmak

22. “Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.” (I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. (II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. (III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir.(IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. (V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.

Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?

A) V      B) IV      C) III      D) II      E) I

23.  Aşağıdaki yazarlardan hangisi tiyatro türünde yapıt vermemiştir?

A)   Haldun Taner      B)  Kemal Tahir          C)   Şinasi

D)   Necati Cumalı      E)   Namık Kemal

 

24.         I.     Düşüncenin ağırlıklı olarak işlendiği     

            metinlerdir.

 II.     Ele aldıkları konuyu kanıtlama kaygısı taşımazlar.

III.    Kimi zaman bilimsel verilerden yararlanırlar.

 IV.    Gazete ya da dergide yer alırlar.

  V.    Anlatım yalın ve nesneldir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, deneme ile makalenin ortak özelliklerinden biri de­ğildir?

A) I ve II                    B) I ve V                  C) II ve IV

D) III ve IV               E) II ve V

 

25. Aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden biri değildir?

A)  Hayatta mümkün olmayan ve çok istenen her şey masallarda gerçekleşir.

B)   Olaylar gerçek dışı ve olağanüstülüklerle örülmüş­tür.

C)   Olayların geçtiği yer de hayal unsuru olup genellik­le Kafdağı’dır.

D)   Bu türde kahramanlar cin, dev, gulyabani gibi hayal ürünü varlıkların yanı sıra insan ve hayvanlardır.

E)  Masalların ulusu ve ait olduğu toplum bellidir.

 

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  En çok sevdiği şey, ormanda yürüyüş yapmaktı.

B)  Onu tanıyan herkes, kendisinden övgüyle söz ederdi.

C)  Amacı, arkadaşlarını ikinci, kendisini birinci plana çıkarmaktı. 

D)  Beğenmediğim yanlarından biri de herkesi eleştirmesiydi.

E)  Eski dostlarıyla pek görüşmek istemezdi.

 

27.  Açıklama, yaygın bir anlatım biçimidir. Bu, hemen her çeşit konuya uygulanabilmesinden ileri gelir. Sözgelimi, bir sözcüğün tanımı, bir adresin açıklanması, bir bitkinin yapısı, bir tarihsel olgunun anlamı, davranışlarımızı etkileyen ruhsal bir etmen, bu anlatım biçimiyle işlenebilir.

Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi vurgulan­maktadır?

A)  Açıklamanın nasıl bir anlatım biçimi olduğu

B)  Hangi konuların açıklama biçimiyle anlatılabileceği

C)  Hangi nitelikteki anlatım biçimlerinin kullanıldığı

D) Açıklamanın yaygın bir anlatım biçimi oluşunun nedeni

E)  Açıklamanın en beğenilen anlatım biçimi olduğu

 

28. Bahar yağmurlarını kana kana içmiş bu topraktan yöre halkının yıllardır görmediği ve cinsinin

kaybolduğunu sandığı yabani çiçekler fışkırmış.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç, özne, yüklem

B) Dolaylı tümleç, özne, nesne, yüklem

C) Özne, yüklem

D) Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem

E) Nesne, özne, zarf tümleci, yüklem

 

29.  Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?

A)Divan edebiyatının insani duyguları ifade edecek genişlikten uzak olduğunu söyleyebiliriz.

B) Öykü dinleyicisinden, şiir okurundan ya da tiyatro izleyicisinden farklı olarak, roman okurunun, okurlarının en yalnızı olduğu söylenmiştir.

C) Sinema; müzik, edebiyat, resim gibi sanatların hemen hepsinden daha fazla ilgiyle karşılanmaktadır.

D) Tiyatronun anlaşılması diğer sanat dalları kadar zihni bir çaba gerektirmez.

E) Tevfik Fikret en az Victor Hugo kadar romantik ve gerçekçidir.

 

30. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgülden önceki bölüm eksiltili cümledir?

A)   Şimdiye kadar okuduğum en güzel kitaptı; müthiş etkilendim.

B)   Bugüne kadar yazmak için boşuna uğraşmışım; aslında yapmam gereken sözcükleri mısraya dizmekmiş.

C)   Bir sürü eleştiri, karalama; kolaysa siz iki satır yazın bakalım.

D)   Yatmadan önce biraz müzik dinliyorum; bu, bütün yorgunluğumu alıyor.

E)   Oradan gelirken hiçbir şeyleri yokmuş; buraya göçmüşler, sıfırdan başlamışlar işe.

 

31.   Çalı hurması derler ( ) kırmızı bir yaban meyvesidir ( ) o renkteydi yüzü ( ) Sakalı on beş

yirmi günlük vardı ( )

Yukarıda parantezle boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretlerinin getirilmesi uygun olur?

A) (-) (-) (;) (.)                             B) (-) (-) (.) (.)

C) (,) (,) (;) (.)                              D) (,) (,) (!) (.)

E) (-) (-) (!) (.)

 

32. Aşağıdaki dizelerden hangisinde bağfiil yoktur?

A)  Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla,

      Halay çeken kızlar misali kol kola.

B)   Buğulandıkça yüzü her aynanın,

      Beyaz dokusunda bu saf rüyanın...

C)   Seviyorsam seni aşk ölümsüzdür gönlünce

     Aşıksan sensin hem gündüz, hem gece.

D)   İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı,

      Uykudan bile mahşer gününde uyanmalı.

E)   Günlerden bir gün, bir sabah erken

      Kuşluk vaktinde bülbüller öterken

 

33.     Yapayalnızım, bir ben bir de annem var,

                    I                                    II

Artık ondan başka dünyada nem var?

                                           III

Benim ömrüm onun, onunki benim.

             IV                            V

Numaralanmış sözcüklerden hangileri iyelik eki almamıştır?

A) I. ve III.            B) II. ve IV.            C) III. ve V.

D) II. ve III.          E) I.ve V.

 

MEHMET TAYLAN

T D E ÖĞRETMENİ

tag 12.Sınıf dil ve anlatım dersi 1.dönem 3.yazılı test soruları ve cevapları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz sözcük yoktur

2014-01-07 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 7330 kez ve en son 2021-04-11 16:47:54 tarihinde görüntülenmiş.