10.Sınıf psikoloji dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları testi

10.Sınıf psikoloji dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları testi

BURDUR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PSİKOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin temel kavramlarındadır
a) ruh            b) davranış             c) fizyoloji             d)zihin             e)olay

2-- İki kere iki dört eder sözü anlamlı olduğu kadar  gerçekliği olan bir bilgidir insan için. Asıl olan insanı yönlendiren bu tür süreçleri ortaya çıkarmak gerekir “ diyen bir psikolog hangi akımı savunmaktadır.
a) Psikodinamik     b) Hümanist      c) Biyolojik               d) Yapısalcılık            e) Bilişsel

3- Ben iki yaşında cümle kurmaya başladım
    Ali  1 yaşında yürüdü
   Canan 10 yaşında matematikte x’i kullanabildi.
Diyen birisi hangi psikoloji alanından bahsetmektedir

a)Eğitim psikolojisi                   b)Gelişim psikolojisi             c) Endüstri psikolojisi
d) Deneysel psikoloji            e) Klinik psikoloji

4 - Kemal geçirdiği  iş kazası nedeniyle  iki parmağını kaybetmiştir. İlk aylarda bu durumu çok fazla sorun yapmasına rağmen daha sonra bu duruma çevresinin  etkilesiyle üstesinden gelmiş ve artık sorun etmemektedir.
Kemal beyin bu durumu hangi kavramla açıklanır?

a) Duyarsızlaşma            b) Dürtü            c) Alışma (Adaptasyon)
d) Dengeleme ( homeostasis)            e) Güdülenme (motivasyon)

5-  BARDAK – SU
     TABLO   -    RENK
     SES      -     ORTAM
 Yukarıdaki algısal süreç ikilileri arasında ne gibi bir ilişki vardır. ?

a)  Algıda Derinlik      b)  Şekil Zemin             c)  Hazır bulunuşluk        d) Algıda yakınlık           e) Algıda  ayırma

6- Aşağıdakilerden hangisi MARCEL’in kimlik statülerinden birisi değildir
a) dağınık                  b) başarılı    c) Psiko sosyal erteleme           d)gerileme       e) Erken bağlanma

7- Rüyaların görüldüğü uyku evresine ne ad verilir
a) nonrem    b) nrem      c) Rem      d) zodrem      e) ledrem  
8- Kalabalık ortamlarda , kimliğinin ortaya çıkmayacaı yerlerde bireylerin saha değişik davranışlar içerisinde bulundukları gözlenmektedir. Örneğin yağma olayları yakalanmayacağı düşünc ile bir çok kişi yağmalama olayına katılabilir. Bu  durum hangi sosyal kavramla açıklanabilir?
a) seyirci kalma              b) alışkanlık       c) kimliksizleşme                  d) suçululuk psikolojisi               e) kaçınma

9-S. Miligramın deneyinde iki kişiye biri öğrenci diğeri ise öğretmen rolü veriliyor.Aslında sedece bir denek vardır, danekler sadece öğretmen oluyor ve her yanlış cevapta öğrenciye şok verme görevi veriliyor. Araştırmaya katılanları % 65 lik kısmı 450 volta kadar çıktıkları gözlenmiştir. Bu  durum sosyal psikolojinin hangi kavramıyla açıklanabilir?
a) Otoriteye  itaat          b) Alışkanlık          c)Kimliksizleşme                  d) Suçluluk psikolojisi               e) Baskı kurma

10-  sınıfta kendi aralarında şakalaşan öğrencilere sınıf öğretmenlerinin kızmasıyla öğrencilere siz görürsünüz disipline vereceğim demesi hangi tür cezaya girer?
a) disiplin cezası        b) 1. tip ceza         c) 2. tip zeca          d) hakaret         e) para cezası

11-- I.    Hızlı bisiklet kullanma
       II.   Farkında olmadan bir şarkının sözlerini ezberleme
       III. Hayran olunan sanatçı gibi konuşma
       IV. Geometri probleminin yanıtını aniden bulma
Buna göre yukarıdaki öğrenme türlerinden hangisi yoktur?

a) Motor öğrenme            b) Gizli öğrenme            c) Deneme yanılma yoluyla öğrenme
d) Model alarak öğrenme            e) Kavrama yoluyla öğrenme

12-Bir parktaki salıncakta sallanırken düşünce kolu kırılan bir çocuğun, bu olaydan sonra artık hiçbir salıncağa binmek istememesi, aşağıda-kilerden hangisi için uygun bir örnektir?
A)  Ayırt etme     B) Edimsel şartlanma   C)  Genelleme     D)  Sönme    E)  Yetersiz uyarılma

13- Büyükanne kuralı olaran anılan ilkeye göre edimsel koşullanmada istenilen davranışı gerçekleştirebilmek için kişinin ilgisi olduğu alanlar, ihtiyacı olan hediyeler, sevdiği yiyecekler kullanılabilir, gerekirse bu araçlarla yönlendirilebilir. Yukarıda anlatılan edimsel koşullanma ilkesine ne ad verilir?
a)  Clark ilkesi     b)varyasyon ilkesi      c)İhtiyaç ilkesi            d)Premark ilkesi              e) Anlaşma ilkesi

14- Gardner’in çoklu zeka kuramına göre bazı bireyler yaşamında daha çok diğer insanlarla vakit geçirmeyi, onlarla sohbet etmeyi, ortam içindeki uyumsuzlukları sorunları çözmeyi seven bir yapıya sahiptir. Gardner’in bu zeka türü hangisidir?
a) Doğacı  Zeka       b) Sözel   Zeka   c) Anlamsal Zeka     d)A sosyal Zeka               e) Soayal  Zeka

15- Zeka ölçümü standartlaştırılmış testlerden oluşur. Zekanın ölçülmesi için belli derecelendirme ölçeği verilir bu ölçeğe ne ad verilir?
a) Bar           b)IQ        c) F_L         d) >Q    e) QD

16- I.tutulan ilk balığın hatırası
    II. çözülen ödüllü matematik sorusu
    III. Bisikleti nasıl kullanacağını bilme
Yukarıdaki davranışların bilgisi sırasıyla hangi bellek çeşidi hangisidir?

              I                      II                            III

b)   Anısal               İşlemsel                   Anlamsal 
c)   Anlamsal          Anısal                       İşlemsel
d)   İşlemsel            Anlamsal                   Anısal
e)   Anısal               Anlamsal                   İşlemsel                    

17-I. Düşünen bellektir
   II. Kapasitesi sınırsızdır
   III. Bilgiler uzun süre kalır
   IV. Aynı anda 7+-2 birim tutabilir
Yukarıdakilerden hangisi kısa süreli belleğin özelliğidir
            

a) I ve II                    b) I ve III              c) II ve IV           d) I ve IV                  e)  III ve IV

18- Büyüklere yer vermek, karşılarında sigara içmemek gibi ahlaksal kurallar yaşamın ilk yıllarında itibaren  özümsenir  ve kişiliğin bir parçası olur.  Buna göre kişiliğin sonradan eğitimle kazanılan yönüne ne ad verilir?
a) Karakter   b) Mizaç  c) Benlik      d) Zeka  e) Eğitim

19-Freud’un kişilik gelişim aşamalarını sırası ile hangisinde ye almaktadır
a) Oral -Anal -Fallik -Latant -Genital
b) Anal -Fallik -Latant –Genital-Oral
c) Latant –Genital-Oral-Anal-Fallik
d) Latant –Fallik- Anal-Genital-Oral
e) Oral- Latant –Genital-Anal- Fallik

20--Bir yandan ana babanın destek ve ilgisini sürdürme diğer yandan da bağımsız olma isteği yaklaşma yaklaşma türü bir çatışmadır. Buna göre bir kimsenin aşağıdaki durumlardan hangisinde  “yaklaşma- yaklaşma” çatışmasına düşebilir?
a) işsiz kalmak korkusuyla sevmediği bir işte çalışma
b) başarılı olmayı isteyip te çalışmaktan sıkılma
c) Sadece birine yetecek parası varken hm ayakkabı hem de kazak almayı isteme
d) arkadaşlarının beğenisini kazanmak için güç bir engeli aşmak zorunda kalması
e) Hem baharatlı bir yemek yemeyi isteme hem de sağlığına zarar geleceğinden korkma
21-Yer karolarının çizgilerine basmayan kapısını üç kez açıp üç kez kilitlemeden yatamayan çıkardığı terliklerinin paralel durmamasına dayanamayan lokantada yanında taşıdığı plastik kaşık ve çatalları kullanan bir kişinin davranış bozukluğuna obesif kombilsif adı verilir
Aşağıdakilerden hangisi obsesif kombilsif tepkilerin tanımıdır?

a) Yersiz ve aşrı korkulardır
b) Düşünce ve davranış saplantılarıdır
c) Yasak davranışları yapma eğilimleridir
d) Dikkat çekme çabalarıdır
e) Kişiliğin çözümlenmesi ve parçalanmasıdır

22- Rahatsız edici anı ve olayların bilinç altına itilip orada tutularak hoş  olmayan olayların unutulması şeklinde gerçekleşen savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bastırma         b) Yüceltme       c) Yansıtma             d) Ödünleme             e) Hayal kurma

23- İnsanın erişmiş olduğu gelişim düzeyine göre daha ilkel olan davranış basamaklarına dönmesine gerileme denir?
a) Bir gencin ünlü bir sporcuya benzemeye çalışması
b) Sigara içen birinin herkesin içtiğini söylemesi
c) Çocuğu ağır grip geçiren annesinin “yine de şanslıyız kuş gribide olabilirdi” demesi
d) Kardeşi olan bir çocuğun yürümeyi bildiği halde yeniden emeklemesi
e) homoseksüel eğilimi olan bir erkeğin eşcinsellik karşıtı bir derneğe başkan olması

24-) İnsanlar gündelik yaşamlarında sürekli yeni kararlar alır, bunları ugular. Ancakönemli olanmantıklı düşünüp doğru karar vermektir.
Aşağıdakilerden hngisi bu süreçteki en doğru karardır?

a) Ani karar vermek
b) Duygularla karar vermek
c)İşleri oluruna bırakmak
d) Kararsız klamak
e) Düşünerek karar almak

25-)Dil düşünmenin elbisesidir” ifadesi Aşağıdaki yargıların hangisiyle çelişir?
a)   Dil düşünme olmasa da vardır
b)   Her türlü kavram düşünmenin ürünüdür
c)   Düşünce dilin ürünüdür
d)   Düşünceler sözcüklerle ve kavramlarla ifade edilir
e)   Düşünmenin alanı dilden daha geniştir


tag 10.Sınıf psikoloji dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları testi soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz Zeka ahlak davranış

2014-01-08 tarihinde safir41 tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 13924 kez ve en son 2019-03-25 21:36:07 tarihinde görüntülenmiş.