10. Sınıf Psikoloji Dersi Zeka ve Kişilik Konusu Test Soruları

10. Sınıf Psikoloji Dersi Zeka ve Kişilik Konusu Test Soruları

Soru 1. Zeka; algı, bellek, öğrenme, problem çözme, yeni durumlara uyma gibi birçok zihinsel işlevin bileşimidir.
Aşağıdaki zeka tanımlarından hangisi doğru değildir?
A) Zeka soyut düşünme yeteneğidir.
B) Zeka öğrenebilme yeteneğidir.
C) Zeka çevreye ve yeni durumlara uyma yeteneğidir.
D) Zeka yeni problemleri çözebilme yeteneğidir.
E) Zeka bilgileri katlama ve saklama yeteneğidir.
Soru 2. H. Bergson, zekayı araç yapabilme yeteneği olarak tanımlar.
H. Bergson’a göre aşağıdakilerden hangisinin üstünde zeka daha çok etkilidir?
A) Resim yapma.
B) Sembolleri kullanmada başarı kazanma.
C) İyi anlama, öğrendiklerini iyi uygulama.
D) Taştan balta yapma.
E) Duyguları müzikle dile getirme.
Soru 3. Aşağıdaki davranışlardan hangisinde zekanın rolü en azdır? ( ÖSS – 1985)
A) Toplumla barış içinde olma.
B) Yeni durumlara uyum sağlama.
C) Şiddetli uyarıcılar karşısında irkilme.
D) Geçmiş tecrübelerden yararlanma.
E) Davranışların sonuçlarını tahmin etme.
Soru 4. Bir araştırmada, farklı ailelerin yanında yetişen tek yumurta ikizlerinin zeka düzeylerindeki benzerliğin, aynı ailede yetişen çift yumurta ikizlerine göre daha fazla olduğu bulunmuştur.
Bu bulguya dayanarak, zeka üzerinde aşağıdakilerden hangisinin güçlü bir etkiye sahip olduğu savunulabilir?
A) Kalıtımın    B) Eğitimin   C) İlgilerin     D) Deneyimlerin    E) Beslenmenin
Soru 5. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisinde sosyal zekaya sahip olmak gerekli değildir?
A) Siyasetçi     B) Elektrikçi    C) Pazarlamacı D) Reklamcı   E) Tiyatrocu
Soru 6. Aşağıdaki davranış örneklerinden hangisinde zekanın etkisi fazladır?
A) Ayağa gelen topa vurma
B) Yırtıcı hayvanlardan korkma
C) Yangını görünce itfaiyeye haber verme
D) Matematik probleminin çözümünü düşünme
E) Ezberlenen şiiri okuma
Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi zeka geriliğinin nedenlerinden biri olamaz?
A) Alkol bağımlılığı  B) Olumsuz çevre şartları  C) Meslek seçimi   D) Ateşli hastalık  E) Kalıtım
Soru 8. Sayı, kelime, formül ve şemaları kullanmada başarılı olan bireylerde, zeka türlerinden hangisi etkindir?
A) Sosyal zeka  B) Soyut zeka   C) Mekanik zeka   D) Somut zeka  E) Sosyal ve mekanik zeka
Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi zeka bölümünü bilmenin yararlarından biri olamaz?
A) Bireyin güçlü yönlerini tanıyarak geliştirmesi,
B) Özel eğitime ihtiyaç duyanların tespit edilmesi,
C) Bireyin başkaları üzerinde bıraktığı izleri ölçme,
D) Üstün zekalı çocukların belirlenerek özel bir eğitim verilmesi
E) Mesleklere yönelmede yardımcı olma.
Soru 10. Okulda öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin belirlenmesinde zeka testlerinden yararlanılmaktadır.
Bu uygulamanın dayandığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? (1990 ÖSS)
A) Zeka gelişiminin hızı yaşa göre değişir.
B) Zeka gelişimi ile çevre koşulları arasında ilişki vardır.
C) Öğrenme hızı ve miktarı geçmiş yaşantılara bağlıdır.
D) Öğrenme düzeyi ile zeka arasında ilişki vardır.
E) Zeka kalıtımdan etkilenir. yazılısoruları.com
Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir zeka testinde aranan özelliklerden biri değildir?
A) Geçerlilik     B) Güvenirlik    C) Normlar    D) Standardizasyon   E) Korelasyon
Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen ve oluşturan etmenlerden biri değildir?
A) Cinsiyet    B) Kalıtım     C) İç salgı bezleri   D) Bilinçaltı etkenler   E) Toplumsal ve kültürel etkenler
Soru 13. Bireyler arası farklılıkların ölçülmesinde aşağıdaki araştırma tekniklerinden hangisi kullanılmalıdır?
A) Monografi    B) Sosyometri    C) Test    D) Doğal gözlem   E) Deney
Soru 14. Bireyin kişilik yapısı bütün hayatının ayrıntılarıyla incelenmesiyle çözümlenebilir. Bireyin gelişimi, onun neden öyle bir kişi olduğu konusunda bilgi verir.
Bu amaçla kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Projektif testler      B) Vak’a tarihçisi    C) Dereceleme ölçekleri    D) Davranış testleri    E) Tematik algı testi
Soru 15. Fotoğraf, şekil, resim gibi araçlar kullanılarak uygulanan, bireyin anlattıklarından yola çıkarak kişiliği hakkında bilgi elde edilen kişilik testi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olgu tarihçesi      B) Kağıt – kalem testi      C) Projektif testler        D) Görüşme     E) Davranış testleri
Soru 16. Bireyin doğuştan getirdiği, değişmeyen psikolojik tutumlarına “Mizaç” denir.
Aşağıdakilerden hangisi mizaçla ilgili bir örnek değildir?
A) Neşeli olma     B) Çabuk sinirlenme      C) Doğruluk D) İçe dönük  E) Dışla dönük olma
Soru 17. Kişilik, bir kimseyi başkalarından ayıran ve onu kendisi yapan sürekli özelliklerinin bir bütünüdür.
Aşağıdaki atasözlerin den hangisi kişilikle ilgili değildir?
A) Ot kökünde biter.
B) Can çıkmadan huy çıkmaz.
C) Yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.
E) Elma ağacının altına ayva düşmez.
Soru 18. Bir araştırmada aynı deneklerden bir grup halinde hemde tek başlarına bazı kararlar almaları istenmiştir. Deneklerin grup halindeyken, tek başına oldukları durumlara göre daha riskli kararlar aldıkları gözlenmiştir.
Grup halinde olmanın birey üzerinde böyle bir etki göstermesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (1995 – ÖYS)
A) Grup üyelerinin riske girme konusunda aynı tutuma sahip olmamasıyla.
B) Riske girmenin getireceği sonuçların bilinmemesiyle.
C) Riskli karar almanın bireyleri heyecanlandırmasıyla.
D) Grup üyelerinin cesaretli kişiler olmasıyla.
E) Sorumluluğun grup üyeleri arasında paylaşılmasıyla.
Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi kişilik özelliklerini yansıtan faktörlerden biri olamaz?
A) Zeka     B) Mizaç   C) Alışkanlık    D) Tutum  E) Karakter

cvplr
 


tag 10. Sınıf Psikoloji Dersi Zeka ve Kişilik Konusu Test Soruları zeka kişilik psikoloji sınav soruları lise 2 psikoloji dersi psikoloji dersi soru ve cevapları zeka ile ilgili test cevaplar sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2016-04-06 tarihinde murat6317 tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 9708 kez ve en son 2021-04-14 21:52:37 tarihinde görüntülenmiş.