10. Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

10. Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

10.SINIF SINIFI COĞRAFYA DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SORULARI

S.1. Aşağıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu yanda bırakılan boşluklara yazınız. (3*5=15 puan)

(...)   a. Nevşehir,Ürgüp,Göreme yöresinde oluşan peribacalarının oluşumunda volkan tüfü ve dış kuvvetlerin etkisi olmuştur.

 (..) b. Levha sınırlarında deprem görülme olasılığı çoktur.

 (..) c. Sularını denize ulaştıran akarsular kapalı havza akarsulardır.

 (..) ç. İklim, yer şekilleri,su kaynakları nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerdir.

 (..) d. Dünya  nüfusun %50 sinden fazlası Asya kıtasındadır.

S.2. Aşağıda boş bırakılan yerleri cümleyi doğru tamamlayacak şekilde doldurunuz. (3*5=15 puan)

a. Ortalama ömür  ....... ülkelerde uzundur.

b. Sondaj yapıldığında fışkırarak çıkan su kaynaklarına ......... denir.

c. Savan,,step,çayır, tundra bitkileri .........formasyonunu oluşturur.

ç. Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ...... oluşur.

d. Granit, gabro, diyorit ....... kayaçlara örnektir.

S.3. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (3*5=15 puan)

 

a. Dünya'da sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel ufalanma, nemin ve sıcaklığın fazla olduğu yerlerde ise kimyasal ufalanma meydana gelir.

Buna göre, yukarıda numaralı yerlerden hangisinde fiziksel ufalanma en çok olur?

A) I            B) II        C) III      D) IV        E)V

 

b. Ürgüp-Göreme çevresindeki peri bacalarının oluşumunda aşağıdaki kayaçlardan hangisi etkili olmuştur?

A) Mermer            B) Granit               C) Tebeşir             D) Kireç taşı         E) Volkan tüfü

 

c. Toprağın derinlerdeki kısmının yıl boyunca donmuş olarak kaldığı ve ancak yaz aylarında üst kısmının çözüldüğü bir bölgede ne tür bitki örtüsü görülür?

A) Savan              B) Step                  C) Tayga              D) Tundra             E) Maki

 

ç.  Beyin göçünün göç veren ülke için en önemli sonucu nedir?

A) Ülke kalkınmasında faydalı olur.

B) Ülkeye döviz girer.

C) İşsizlik görülür.

D) Ülke, eğitim görmüş insanlarını kaybeder.

E) Ciddi sağlık sorunları yaşanır.

 

d.  Levhaların birbirinden uzaklaşması ya da yaklaşmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Magma içindeki akıntılar

B) Güneşin çekimi

C) Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi

D) Sıcak su kaynakları

E) Yer kabuğunu karalarda kalın olması

 

S.4.Aşağıdaki özellikleri verilen toprak türlerinin adlarını yazınız.(2*5=10 puan)

         a. Drenajın iyi olmadığı alanlarda oluşan topraklar

         b. Yumuşak kireç taşları ve killi depolar üzerinde oluşan topraklardır

         c. Erozyana uğrayan yamaçlarda oluşan taşlı topraklar.

         ç. Bünyesinde demir oksit oranı fazla olan kırmızı topraklar

         d. İğne yapraklı orman sahalarında görülen topraklar

 

S.5. Enleme göre bitki örtüsünün oluşturduğu kuşakları şekil üzerinde gösteriniz. (10 puan)

 

S.6. Nüfus sayımı nedir? (10 puan)

 

S.7. Dünya nüfusundaki başlıca sıçrama dönemlerinden ikici sıçrama dönemini açıklayınız.(10 puan)

  

S.8. Göç nedir? Açıklayınız.(10 puan)

 

S.9. Aşağıdaki nüfus piramidi gelişmişlik düzeyi bakımından hangi ülkeleri yansıtmaktadır.(5 puan)

 


tag 10. Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

2012-12-10 tarihinde Editör tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 4568 kez ve en son 2019-06-25 23:07:39 tarihinde görüntülenmiş.