10. Sınıf Coğrafya Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

10. Sınıf Coğrafya Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

 

1. Ekvatoral iklimin görüldüğü bölgelerin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savan
B) Tundra
C) Maki
D) Orman
E) Bozkır


2. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe ve Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bitki topluluklarının kuşaklar halinde farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu durum bitki örtüsünün dağılışına etki eden faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
A) Nem
B) Eğim
C) Rüzgar
D) Sıcaklık
E)Toprak özellikleri


3. Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak özelliği olarak gösterilebilir?
A) İklimin etkisiyle oluşmaları
B) Demiroksit minerali barındırmaları
C) Dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmaları
D) Mineral madde yönünden fakir olmaları
E) Horizonlarının sıralı bir şekilde bulun


4. I. Litosol
II. Regosol
III.Alüvyal
IV.Terra-rossa
V. Podzol
Yukarıda verilen toprak tiplerinden hangilerinde toprak horizonları sıralı bir şekilde bulunur?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.


5. Eğimli arazilerin etek kısımlarında ufalanan malzemelerin birikmesiyle oluşmuş toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidromorfik
B) Rendzina
C) Laterit
D) Regosol
E) Kolüvyal


6. Bir yerde aşağıdaki topraklardan hangisinin yaygın olarak bulunması o yerde akarsuların biriktirme faaliyeti yaptığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Regosol topraklar
B) Laterit topraklar
C) Rendzina toprakları
D) Çernezyomlar
E) Alüvyal topraklar


7. Aşağıda verilen azonal topraklar ve oluşumunda etkili olan etken eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Alüvyaller- Akarsular
B) Kolüvyaller- Dalgalar
C) Regosoller- Volkanizma
D) Morenler- Buzullar
E) Lösler- Rüzgarlar


8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri değildir?
A) İklim
B) Bitki örtüsü
C) Yer şekilleri
D) Su kaynakları
E) Tarımsal faaliyetler


9. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı hangi padişah zamanında yapılmıştır?
A) II.Mahmut
B) IV. Murat
C) I.Selim
D) Abdülhamit
E) Fatih Sultan Mehmet


10. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfus artış hızının azalmasında etkili değildir?
A) Kadınların çalışma hayatına daha fazla katılması
B) Sanayide insan gücüne olan ihtiyacın azalması
C) Tarımda makine kullanımın artış göstermesi
D) Doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesi
E) Bebek ölümlerinin azalması


11. Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiği üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sırçama dönemlerinden birincisi üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) İnsanların kesici aletler yapmayı öğrenmesi
B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi
C) Göçebelikten yerleşik hayata geçmesi
D) Devletler arası savaşların azalması
E) Sanayi Devrimi’nin yaşanması

 

orman

13. Ormanların dünya üzerinde yukarıda görülen değişikliğe uğraması neye bağlıdır? Sebebini yazınız?(20 puan)

 

 

14.Nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız.(20 ouan)

 

 

NOT:TEST SORULARI 5’ER PUANDIR.
ABDURRAHMAN, YÜCEDAĞ ZEYNAL, TURAN İLKAY DİLEK GELİR


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz 10. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı soruları

2016-12-15 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 5152 kez ve en son 2020-02-21 13:33:00 tarihinde görüntülenmiş.